بـدان كـه حـضـرت رسـول صلی اللّه عليه و آله و سلّم در ديده ها با عظمت می نمود و در سـيـنه ها مهابت او بود، رويش از نور می درخشيد مانند ماه شب چهارده ، از ميانه بالا اندكی بـلنـدتـر بـود و بـسـيار بلند نبود و سر مباركش بزرگ بود و مويش نه بسيار پيچيده بـود و نـه بـسـيـار افـتـاده و مـوی سـرش اكثر اوقات از نرمه گوش نمی گذشت و اگر بـلنـدتـر مـی شد ميانش را می شكافت و بر دو طرف سر مـی افـكـنـد و رويش سفيد و نورانی بود و گشاده پيشانی بود و ابرويش باريك بود و مـقـوّس و كشيده بود و رگی در ميان پيشانيش بود كه هنگام غضب پرمی شد و برمی آمد و بينی آن جناب باريك و كشيده بود و ميانش اندكی برآمدگی داشت و نوری از آن می تافت و مـحـاسـن شـريفش انبوه بود و دندانهايش سفيد و برّاق و نازك و گشاده بود گردنش در صـفـا و نـور و اسـتـقـامـت مـانـنـد گـردن صـورتـهـائی بـود كـه از نـقـره مـی سـازنـد و صيقل می زنند.
اعـضـای بـدنـش همه معتدل و سينه و شكمش برابر يكديگر بود. ميان دو كتفش پهن بود و سـر اسـتخوانهای بندهای بدنش قوی و درشت بود و اينها از علامات شجاعت و قوّت است و در مـيـان عـرب مـمـدوح است . بدنش سفيد و نورانی بود و از ميان سينه تا نافش خط سياه باريكی از مو بود مانند نقره كه صيقل زده باشند و در ميانش ‍ از زيادتی صفا خطّ سياهی نـمـايـد و پستانها و اطراف سينه و شكم آن حضرت از مو عاری بود و ذراع و دوشهايش مو داشـت انگشتانش كشيده و بلند بود. ساعدها و ساقش صاف و كشيده بود. كف پاهايش هموار نـبـود بـلكـه مـيانش از زمين دور بود و پشت پاهايش بسيار صاف و نرم بود به حدّی كه اگر قطره آبی بر آنها ريخته می شد بند نمی شد
منتهب الامال

مطالب مشابه
دوران شیر خوارگی پیامبر (ص)
لحظات آخر عمر پیامبر (ص) وممانعت از نوشتن نامه رسول خدا
ذکر بعضی از وقایع شب تولد پیامبر (ص)2
ذکر بعضی از وقایع شب تولد پیامبر (ص)
در ولادت با سعادت پيامبر اسلام (ص)
در ذکر نسب رسول خدا (ص) ازدواج ووفات عبدالله(ع)
در ذکر نسب رسول خدا (ص) {عبدالله}
ذکر نسب رسول خدا (ص){ عبدالمطلب وحفر زمزم)