خواص پیاز

بدون نظر »

ﻣﻴﺴﺮ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻏﻠﺎﻡ ﺳﻴﺎﻩ ﮔﻔﺘﻪ: ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﺷﻨﻴﺪﻡ ﻛﻪ ﻣﻰ ﮔﻔﺖ: «ﭘﻴﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺭ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺍﺳﺖ: ﺩﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻦ ﺩﻧﺪﺍﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺁﺏ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺟﻤﺎﻉ ﺭﺍ ﻧﻴﺮﻭ ﻣﻰ ﺑﺨﺸﺪ».
خصال صدوق

سخن بزرگان در مورد قناعت

بدون نظر »

حکیمی را گفتند: چیزی برتر از طلا دیدی ؟ گفت : بلى ! قناعت و ناظر به این معنی است سخن حکیمی دیگر که گفت : بى نیازی از چیزی ، بهتر از بى نیازی با آن چیزاست .
کشکول شیخ بهایی

خواندن شعر در مدح اهلبیت

بدون نظر »

درحدیث معتبر از حضرت صادق ((علیه السلام )) منقول است که هرکه درمدح اهل بیت صلوات الله علیهم یک بیت شعر بگوید حق تعالى براى او خانه در بهشت بنا کند.
درحدیث دیگر فرمود که هرکه در مدح ما بیتى از شعر بگوید مؤ ید بروح القدس گردد.
درحدیث دیگر ازحضرت امام رضا ((علیه السلام )) منقول است که هرمؤ منى که یک بیت شعر در مدح اهل بیت بگوید، حقتعالى براى او در بهشت شهرى بنا کند بزرگتر ازهفت برابر دنیا و چون در آن شهر آید، هر ملک مقرب و هر پیغمبر مرسل بدیدن اوبیایند
حلیه المتقین دربیان بعضى از آداب متفرقه و فواید نافعه

توانگری

بدون نظر »

از حضرت امیر المؤ منین ((علیه السلام )) منقول است که چند است که باعث پریشانى میشوند و چند چیز است که باعث توانگرى میشوند اما آنها که موجب فقر وپریشانى میشوند
تارعنکبوت را درخانه گذاشتن
درحمام بول کردن و درحال جنابت چیزى خوردن
با چوب گز خلال کردن
ایستاده شانه کردن
خاکروبه را در خانه گذاشتن
قسم دروغ خوردن
زنا کردن
اظهار حرص کردن
خواب کردن در میان نماز شام و خفتن و خواب کردن بعد از صبح پیش از طلوع آفتاب
دروغ بسیار گفتن
غنا و خوانندگى شنیدن
مردى را که در شب سؤ ال کند چیزى ندادن
خرج را زیاده از اندازه کردن
با خویشان بدى کردن

اما آنها که موجب توانگرى و زیادتى مال میشوند
ادامه نوشتار »

بر طرف شدن غم

بدون نظر »

ازحضرت صادق ((علیه السلام )) منقول است که ده چیز است که اندوه را برطرف میکند راه رفتن وسوار شدن و سر در آب فروبردن و بسبزه زار نگاه کردن و خوردن و آشامیدن و جماع کردن و مسواک کردن و سرشستن باخطمى و نظر بر روى زن مقبول کردن و با مردان سخن گفتن

بعضی از علت های اندوه

بدون نظر »

درحدیث معتبر منقول است که روزى آنحضرت غمگین شدند فرمودند که نمیدانم بچه سبب غمگین شده ام بر عتبه در ننشستم و میان گله گوسفندان نگذشتم و زیرجامه را ایستاده نپوشیدم ودست ورو را بدامن جامه پاک نکردم
حلیه المتقین دربیان بعضى از آداب متفرقه و فواید نافعه

افزودن حافظه

بدون نظر »

ازحضرت امیر المؤ منین ((علیه السلام )) منقول است که سه چیز است که حافظه را زیاد میکند: مسواک کردن وروزه داشتند و قرآن خواندن
حلیه المتقین دربیان بعضى از آداب متفرقه و فواید نافعه