رسول خدا (ص)، اي شمعون به درستی تو دشمناني داري كه با تو بجنگند تا دينت را ببرند و اينان جن باشند و انس اما از انس مردمي باشند كه از آخرت نصيبي ندارند و بدان چه نزد خداست رغبتي ندارند همانا همّ آنها اينست كه مردم را بكارشان سرزنش كنند و از آنان خرده گيرند، و خود را سرزنش نكنند و از كردار خود بر حذر نباشند، اگر بينند خوبي بر تو حسد برند و گويند خودنما است، و اگر نگرند بدي گويند خيري در او نيست. و اما دشمنان تو از جن شيطان و لشكر اويند و هر گاه نزد تو آيد و گويند پسرت مرد بگو همانا هر زنده آفريده شده تا بميرد پاره تنم ببهشت در آمد راستي كه مرا شاد ميكند. و هر گاه نزد تو آيد و گويد مالت از دست رفت بگو سپاس خدا را كه داد و گرفت و زكاة را از من ساقط كرد و زكاتي بر من نيست.

و هر گاه نزد تو آيد و گويد مردم بتو ستم كنند و تو ستم نكني بگو همانا در قيامت مؤاخذه بر آنها است كه بمردم ستم كنند و بر نيكوكاران مؤاخذه نيست. و هر گاه نزد تو آيد و گويد چه اندازه احسان ميكني و مقصودش اينست كه تو را خودبين كند بگو بدكاري من از نيكوكاريم بيش است. و هر گاه نزد تو آيد و گويد چه بسيار نماز ميخواني بگو غفلت من از نمازم بيش است. و چون بتو گويد چه اندازه بمردم ميدهي بگو آنچه ميستانم از آنچه ميدهم بيشتر است و چون بتو گويد چه بسيار بتو ستم كنند بگو آنها كه ستمشان كنم بيشترند. و هر گاه نزد تو آيد و گويد چه اندازه كار ميكني ؟ بگو: دير زمانيست نافرماني كردم؛ و هر گاه نزد تو آيد و گويد مي بنوش بگو گرد گناه نگردم؛ و چون نزد تو آيد و گويد آيا دنيا را دوست نداري ؟ بگو من آن را دوست ندارم كه ديگران را فريفته است.
تحف العقول

مطالب مشابه
نشانه اقسام مردم در گفتگوی شمعون با پیامبر اسلام (ص)
نشانه هاي نادان در گفتگوي پيامبر (ص) با شمعون
نشانه هاي اسلام در گفتگوي شمعون با پيامبر اسلام (ص)
پرسش وپاسخ پيامبر (ص) با شمعون ابن لاوي
پرسش وپاسخ پيامبر (ص) با شمعون ابن لاوي2