شمعون: نشانه اسلام را بمن بفرما؟
رسول خدا (ص): ايمانست و دانش و كردار.
شمعون: نشانه ايمان چيست؟ نشانه دانش چيست؟ نشانه كردار چيست؟
رسول خدا (ص): نشانه ايمان چهار است: اقرار به يگانگي خدا اعتقاد بدو، و اعتقاد به كتب او، اعتقاد به رسولان او. و أما نشانه دانش چهار است: شناسائي خدا، معرفت دوستانش، دانستن فرائض او، و نگهداري آنها تا به انجام همه. و اما كردار، نماز است و روزه و زكات و اخلاص.
تحف العقول
مطالب مشابه
نشانه های نادان در گفتگوی پیامبر (ص) با شمعون
پرسش وپاسخ پیامبر (ص) با شمعون ابن لاوی
پرسش وپاسخ پیامبر (ص) با شمعون ابن لاوی2