شمعون: بمن خبر ده از نشانه صادق، و نشانه مؤمن، و نشانه صابر، و نشانه تائب، و نشانه شاكر، و نشانه خاشع، و نشانه صالح، و نشانه ناصح، و نشانه موقن، و نشانه مخلص، و نشانه زاهد، و نشانه نيكوكار، و نشانه تقوي شعار، و نشانه متكلف، و نشانه ظالم، و نشانه خود نما، و نشانه منافق، و نشانه حسود، و نشانه اسراف كن، و نشانه غافل، و نشانه خائن، و نشانه تنبل، و نشانه كذاب، و نشانه فاسق.

رسول خدا (ص): نشانه صادق چهار است: 1- راستگوئي 2- باور داشتن نويد و بيم خدا 3- وفاء بعهد 4- كنارگيري از غدر، و اما نشانه مؤمن اينست كه مهر ورزد و بفهمد و آزرم دارد.

و اما نشانه صابر چهار است 1- صبر بر بديها 2- حزم بكارهاي خوب 3- تواضع 4- بردباري .

و اما نشانه تائب چهار است: 1- كردار محض رضاي خدا 2- ترك باطل 3- لزوم حق 4- شوق بكار خير. و اما نشانه شاكر چهار است: 1- شكر در برابر نعمتها 2- صبر در برابر بلا 3- قناعت بقسمت خدا 4- ترك حمد و تعظيم جز خدا. و اما نشانه خاشع چهار است: 1- حساب بردن از خدا در نهان و عيان 2- ارتكاب خوبي 3- انديشه رستاخيز 4- مناجات با خدا.

و اما نشانه صالح چهار است: 1- دلش را پاك كند 2- كردارش را خوب كند 3- كسبش را خوب كند 4- همه كارش را خوب كند.

و اما نشانه ناصح چهار است: 1- بحق قضاوت كند 2- از خود بديگران حق بدهد 3- براي مردم پسندد هر چه بر خود پسندد 4- بر احدي تجاوز نكند.

و اما نشانه موقن شش است: 1- از روي حقيقت بخدا يقين دارد و باو بگرود 2- يقين دارد مرگ حق است از آن در حذر باشد 3- يقين دارد قيامت حق است از رسوائي بترسد 4- يقين دارد بهشت حق است و شيفته آن باشد 5- يقين دارد دوزخ حق است و كوشش وي براي نجات از آن پديدار باشد 6- يقين دارد حساب حق است و خود را محاسبه ميكند.

و اما نشانه مخلص چهار است: 1- دلش درست است 2- اعضايش بي ‏آزار است 3- خيرش بديگران رسد 4- از بد كردن خوددار است.

و اما نشانه زاهد ده است: 1- بحرامها بي ‏رغبت است 2- خوددار است 3- واجبات پروردگار را برپا ميدارد 4- اگر مملوك است فرمانبر خوبي است، و اگر مالك است ملك‏دار خوبي است 5- نژادپرست نيست 6- كينه‏ور نيست 7- خوبي كند در برابر آنكه باو بد كند 8- سود رساند بدان كه زيانش رساند 9- بگذرد از هر كه ستمش كند 10- در اداي حق خدا تواضع كند. و اما نشانه نيكوكار ده است: 1- براي خدا دوست دارد 2- براي خدا دشمن دارد 3- براي خدا يار مي ‏شود 4- براي خدا جدا مي ‏شود 5- براي خدا خشم ميكند 6- براي خدا خشنود مي ‏شود 7- براي خدا كار ميكند 8- خدا جو است 9- خدا ترس است در هراس و خوف، پاك و بااخلاص، شرمنده و مراقب 10- براي خدا احسان ميكند.

و اما نشانه تقوي شش است: 1- از خدا ميترسد 2- از سختگيري بر حذر است 3 و 4 شام و بام كند و گويا خدا را بچشم بيند 5- دنيا را اهميت نميدهد 6- هيچ چيز دنيا نزد او بزرگ نيست چون نهاد او زيبا است.

و اما نشانه متكلف چهار است: 1- جدل بيهوده كند 2- با بالا دستش بستيزد 3- بدان چه نتواند رسيد دست يازد 4- بدان چه نجاتش ندهد همت گمارد.

و اما نشانه ظالم چهار است: 1- ببالا دست خود از نافرماني ستم كند 2- بزير دستش چيرگي كند 3- با حق دشمني كند 4- ستم را آشكار كند.

و اما نشانه رياكار چهار است: 1- پيش ديگران بعبادت خدا حريص است 2- در تنهائي تنبل است 3- در هر كاري ستايش‏جو است 4- در ظاهرسازي ميكوشد.

و اما نشانه منافق چهار است: 1- نهادش هرزه است 2- زبان و دلش دوتا است 3- گفتارش جز كردار است 4- نهانش جز عيان او است، واي بر منافق از آتش دوزخ. و اما نشانه حسود چهار است: 1- غيبت 2- چاپلوسي 3- سرزنش بمصيبت (گويا يكي ساقط شده است).

و اما نشانه مسرف چهار است: 1- باليدن بباطل 2- خوراك آنچه در خور او نيست 3- بي ‏رغبتي بكار خير 4- انكار هر كه سودش نرساند.

و اما نشانه غافل چهار است: 1- كوري 2- سهو 3- لهو 4- فراموشي .

و اما نشانه تنبل چهار است: 1- سستي تا بكوتاهي كردن 2- كوتاهي تا وانهادن 3- وانهادن تا گناه كردن 4- دلتنگ شدن از انجام وظيفه.

و اما نشانه كذاب چهار است: 1- اگر گويد راست نگويد 2- اگرش گويند باور نكند 3- سخن چيني 4- بهتان زدن.

و اما نشانه فاسق چهار است: 1- بازيگري 2- ياوه‏سرائي 3- تجاوز كردن 4- بهتان زدن.

و اما نشانه خائن (جائر خ ل) چهار است: 1- نافرماني خداي رحمان 2- آزار همسايگان 3- بغض همگنان 4- نزديكي بسركشي .

تحف العقول
مطالب مشابه
نشانه های نادان در گفتگوی پیامبر (ص) با شمعون
نشانه های اسلام در گفتگوی شمعون با پیامبر اسلام (ص)
پرسش وپاسخ پيامبر (ص) با شمعون ابن لاوي
پرسش وپاسخ پيامبر (ص) با شمعون ابن لاوي2