و اما آنچه از رشد منشعب شود: 1- متانت 2- هدايت 3- نيكوكاری
4- پرهيزكاری 5- كاميابی 6- ميانه روی 7- اقتصاد 8- مزد و
ثواب 9- كرم 10- فهميدن دين خدا. اينها را خردمند از رشد خود يابد،
خوشا بر آنكه بر اساس برنامه درست برپا است.
و اما آنچه از پارسائی برخيزد: 1- خشنودی 2- آرامش بدرگاه خدا
3- بهره‏مندی 4- آسايش 5- بازرسی 6- خشوع و خداپرستی 7-
تذكر 8- تفكر 9- جود 10- سخاوت. اينها است كه برای خردمند از
پارسائی او برخيزد و بخدا و قسمت او خشنود است.

و اما آنچه از صيانت و خودداری برخيزد: 1- صلاح 2- تواضع 3-
ورع 4- امانت 5- فهم 6- ادب 7- احسان 8- دوست‏يابی 9-
خيرمندی 10- خوش‏ برخوردی . اينها است كه خردمند بوسيله صيانت بدان
رسد، خوشا بر آن كه او را مولايش بصيانت گرامی داشت. و اما آنچه از
آزرم برخيزد: 1- نرمش 2- مهرورزی 3 و 4- حساب بردن از خدا
در نهان و عيان 5- سلامت 6- كناره‏گيری از بدی 7- خرمی 8-
بخشندگی 9- پيروزی 10- ياد بخير در ميان مردم اينها است كه خردمند
از آزرم دارد، خوشا بر كسی كه نصيحت خدا را پذيرد و از رسوائی بترسد.
و اما آنچه از متانت و سنگينی برخيزد: 1- لطف 2- حزم 3- امانت
پردازی 4- ترك خيانت 5- راستگوئی 6- حفظ فرج 7- اصلاح مال
8- آمادگی در برابر دشمن 9- نهی از منكر 10- ترك نابخردی .
اينها است كه از متانت بخردمند برسد، خوشا بر شخص با وقار و كسی كه در
او سبک سری و نادانی نيست و گذشت كند و چشم پوشی نمايد. و اما آنچه از
پی ‏گيری كار خير برخيزد: 1- ترك هرزگيها 2- دوری از دلهره 3-
احتياط كاری 4- يقين 5- حب نجات 6- طاعت خداوند رحمان 7-
تعظيم قرآن 8- كناره‏گيری از شيطان 9- پذيرش عدالت 10- گفتار
حق. اينها است كه از پی ‏گيری خير بخردمند رسد، خوشا بر كسی كه بياد
آينده خود باشد و بياد رستاخيز خود، و از فناء دنيا عبرت گيرد.
و اما آنچه از بدداشتن شر برخيزد: 1- وقار 2- شكيبائی 3- ياری
كردن 4- پايداری ببرنامه 5- پی ‏گيری راه درست 6- ايمان بخدا 7-
فزايش 8- اخلاص 9- ترك هر بيهوده 10- محافظت بر آنچه سود
بخشد. اينها است كه از بد داشتن شر بخردمند رسد، خوشا بر كسی كه بحق
خدا بپايد و برشته‏های راههای خدا بچسبند. و اما آنچه از پيروی ناصح
خيزد: 1- فزونی خرد 2- تكامل دل 3- خوش سرانجامی 4-
نجات از سرزنش 5- پذيرش 6- دوستی 7- گشايش دل 8- انصاف
9- پيشرفت در كارها 10- نيروی بر طاعت خدا. خوشا بر كسی كه
از زمين خوردگيهای هوای نفس سالم بماند، اينها خصالی است كه همه از
خرد برخيزد.
تحف العقول
ادامه دارد
مطالب مشابه
پرسش وپاسخ پیامبر (ص) با شمعون ابن لاوی