در ضمن يك خبر طولانی و پرسشهای بسياری كه راهبی بنام شمعون بن لاوی بن يهودا يكی از حواريون عيسی از آن حضرت فرمود و او را در همه مسائل بسيارش پاسخ داد تا باو ايمان آورد و او را تصديق كرد و ما همان اندازه نياز از اين خبر را نقل كرديم.

از آن جمله شمعون گفت بمن بگو: عقل چيست و چگونه است و چه از آن منشعب می ‏شود و چه منشعب نميشود و همه طوائف آنها را شرح بده؟ رسول خدا (ص) فرمود: راستی عقل پابنديست از نادانی و نفس اماره چون پليدترين جانورانست و اگر پای بند نداشته باشد هار می ‏شود پس عقل پابند نادانی است، خداوند عقل را آفريد و به او فرمود روی آور، او روی آورد و به او فرمود رو برگردان او هم رو برگردانيد خدا تبارك و تعالی فرمود بعزت و جلالم سوگند خلقی نيافريدم از تو بزرگتر و فرمانبرتر باشد بتو آغاز كنم و تو را بدرگاه خود برگردانم مزد و ثواب از آن تو است و كيفر هم بر دوش تو است، از عقل بردباری پديد شد و از بردباری دانش و از دانش رهيابی پارسائی و از پارسائی خودداری و از خودداری آزرم و از آزرم سنگينی و از سنگينی و پايداری پی ‏گيری كار خوب و از پی ‏گيری كار خوب بدداشتن شر و از بدداشتن شر پيروی اندرزگو، اين ده صنف از انواع خير و اخلاق خوبست و هر كدام ده ديگر را در بر دارند

از بردباری است: 1- دنبالگيری زيبائی 2- همنشينی نيكان 3- بر آمدن از زبونی 4- برآمدن از پستی 5- رغبت بنيكی 6- تقرب بدرجات بلند 7- گذشت 8- مهلت بخشی 9- احسان 10- خموشی اينها برای خردمند از حلمش منشعب شوند. و اما آنچه از دانش منشعب شود: 1- بی ‏نيازی گر چه ندار باشد 2- بخشش گر چه دريغكار است 3- هيبت و گر چه نرمش كند 4- سلامت و گر چه بيمار بود 5- نزديكی و گر چه دور است 6- آزرم و گرچه پرروئی كند 7- سروری و گر چه زبونست 8- شرافتمندی و گر چه پست است 9- حكمت 10- بهره‏مندی . اينها است كه برای خردمند از دانش او خيزد خوشا بر آنكه خرد و دانش يافت
ادامه دارد
تحف العقول