در همین رابطه بخوانید
رعایت حقوق اعضاى بدن
رعایت حقوق معلم و شاگرد
رعایت حقوق خانواده
رعایت حقوق همنشینان
حق نماز، این است که :
بدانی راه یافتن به درگاه خداوند عزوجل است ، و تو در حال نماز در پیشگاه خدای عزوجل ایستاده ای ، چون این را دانستی ، چنان بایستی که یک بنده ذلیل ، کوچک ، مشتاق ، ترسان ، امیدوار، خائف ، بیچاره ، ملتمس ، می ایستد. در پیشگاه بزرگی ، با آرامش و وقار که او را بزرگ می دارد.
آنگاه ، با قلب خود به نماز رو کنی ، و آن را با حدود و حقوق آن ، به پای داری .
حق حج ، این است که :
بدانی در آن مهمان خدای خودت هستی ، و به سبب آن از گناهانت ، خود به سوی خدای عزوجل می گریزی . به آن توبه ات پذیرفته است ، و آنچه خدای تعالی بر تو واجب ساخته ، انجام می دهی .
حق روزه ، این است که :
بدانی آن قفلی است که خدای عزوجل بر زبانت ، گوشت چشمت ، شکمت و شهوتت زده ، تا بدان حجاب تو را از آتش بپوشاند.
اگر روزه را رها کردی ، پرده ای را که خدا بر تو کشیده دریده ای .

حق صدقه ، این است که :
بدانی صدقه ، ذخیره تو نزد پروردگار توست . و امانت توست که برای آن به گواه گرفتن نیاز نداری .
و سپرده ای را که در پنهانی به امانت گزارده ای به آن مطمئن تری ، تا آنچه که به آشکار امانت می گزاری .
و بدانی که این صدقه در دنیا، بلاها و بیماریها را از تو دفع می کند. و در آخرت ، آتش دوزخ را از تو دور می دارد.