مطالب مشابه
رعایت حقوق اعضاى بدن
حق عبادت
رعايت حقوق معلم و شاگرد
رعايت حقوق خانواده
حق كسی كه به تو نيكی كرده ، اين است كه :
او را سپاس گويی ، و احسان او را به ياد داشته باشی ، و ميان خود و خدا برايش خالصانه دعا كنی . هنگامی كه چنين كردی ، در نهان و آشكارا، او را شكر گزارده ای . سپس اگر قدرت يافتی ، به او عوض هم بدهی .
حق همنشين تو، اين است كه :
با او به نرمی رفتار كنی ، و با او نيكو سخن گويی ، از مجلس خود، جز به اجازه او بر نخيزی ، و كسی كه پيش تو بنشيند، بی اجازه تو می تواند برخيزد.
بايد لغزشهای همنشين خود را فراموش كنی . نيكی های او را در ياد خود نگاه داری . و جز سخن خير با او نگويی .
حق همسايه ات ، اين است كه :
او را در غيابش حفظ كنی ، و در حضورش بزرگ داری ، و اگر به او ستم شد ياريش كنی . در پی عيب او نباشی .
و اگر زشتی در او سراغ داشتی ، بر او بپوشانی .
اگر می دانی كه نصيحت تو را می پذيرد، در خلوت به خير خواهی او بنشينی .
او را در سختی رها نكنی .
از لغزش او درگذری .
گناهش را ببخشی ، با او كريمانه معاشرت كنی ، و قوتی جز به ياری خدا نيست .
حق رفيق ، اين است كه :
با تفضل و انصاف با او مصاحبت كنی .
او را بزرگ بداری ، چنان كه تو را بزرگ می دارد. نگذاری در نيكی های به يكديگر، بر تو سبقت بجويد. اما اگر از تو سبقت گرفت ، در ازای كار نيك بهتر از او پاسخ دهی .
دوستش بداری ، آنگونه كه تو را دوست می دارد.
اگر اراده گناهی كرد، او را از ارتكاب به آن باز داری . بر او رحمت باش و عذاب مباش . ولا قوة الا بالله .
اما حق شريك ، آن است كه :
اگر غايب شد، او را كفايت كنی . و اگر حاضر بود، حرمتش را پاس ‍ داری .
بدون مشورت و همفكری با او، به تنهايی حكم نكنی و رای ندهی .
مال او را حفظ كنی . در كار سخت يا آسان به او خيانت نكنی . چرا كه دست خداوند تبارك و تعالی بر دو شريك است .
تا زمانی كه به يكديگر خيانت نكنند. ولا قوة الا بالله .