مطالب مشابه
رعایت حقوق اعضاى بدن
حق عبادت
رعايت حقوق خانواده
رعايت حقوق همنشينان
حق كسی كه با علم ، تو را تربيت می كند. اين است كه ، او را بزرگ بداری ، وقار محضر او را نگاه داری .
به كلامش خوب گوش بسپاری .به سوی او رو كنی ، صدايت را بر او بلند نگردانی .
اگر كسی از معلم تو سوالی پرسيد، تو پاسخ ندهی ، تا معلم خود جواب گويد.
در مجلس او، با ديگری سخن نگويی .
نزد او از ديگران ، غيبت نكنی .
اگر كسی از او، نزد تو بدگويی كرد، حريم او را پاس داری . زشتی های او را بپوشانی . و نيكی های او را آشكار كنی .
با دشمن او همنشينی ننمايی ، و دوست او را دشمن نداری .
چون چنين عمل كنی ، فرشتگان خدای عزوجل به نفع تو گواهی می دهند، كه تو او را برای خدای عزوجل خواستی . و برای خدا از محضر او كسب علم كردی . نه برای مردم .
و اما حق كسی كه در علم ، زير دست تو است .اين است كه :
بدانی خدای عزوجل ، در علمی كه به تو بخشيده ، تو را قيم بر آنان قرار داده است . و از خزائن خود بر تو گشوده است .
پس اگر در تعليم مردم بكوشی ، و با ايشان بدرفتاری ننمايی . و بر آنان دلتنگ نشوی ؛ خدای از فضل خود، بر تو زياده می كند.
و اما اگر علم خود را از مردم ، دريغ داری ، يا با مردم هنگامی كه از تو كسب دانش می كنند، مهربان نباشی ، بر خدای عزوجل حق است كه علم و نور علم را از تو سلب كند، و جايگاه تو را از دلها پايين بياورد.