در همین رابطه بخوانید
رعایت حقوق اعضاى بدن
رعايت حقوق معلم و شاگرد
رعايت حقوق خانواده
رعايت حقوق همنشينان
حق نماز، اين است كه :
بدانی راه يافتن به درگاه خداوند عزوجل است ، و تو در حال نماز در پيشگاه خدای عزوجل ايستاده ای ، چون اين را دانستی ، چنان بايستی كه يك بنده ذليل ، كوچك ، مشتاق ، ترسان ، اميدوار، خائف ، بيچاره ، ملتمس ، می ايستد. در پيشگاه بزرگی ، با آرامش و وقار كه او را بزرگ می دارد.
آنگاه ، با قلب خود به نماز رو كنی ، و آن را با حدود و حقوق آن ، به پای داری .
حق حج ، اين است كه :
بدانی در آن مهمان خدای خودت هستی ، و به سبب آن از گناهانت ، خود به سوی خدای عزوجل می گريزی . به آن توبه ات پذيرفته است ، و آنچه خدای تعالی بر تو واجب ساخته ، انجام می دهی .
حق روزه ، اين است كه :
بدانی آن قفلی است كه خدای عزوجل بر زبانت ، گوشت چشمت ، شكمت و شهوتت زده ، تا بدان حجاب تو را از آتش بپوشاند.
اگر روزه را رها كردی ، پرده ای را كه خدا بر تو كشيده دريده ای .

حق صدقه ، اين است كه :
بدانی صدقه ، ذخيره تو نزد پروردگار توست . و امانت توست كه برای آن به گواه گرفتن نياز نداری .
و سپرده ای را كه در پنهانی به امانت گزارده ای به آن مطمئن تری ، تا آنچه كه به آشكار امانت می گزاری .
و بدانی كه اين صدقه در دنيا، بلاها و بيماريها را از تو دفع می كند. و در آخرت ، آتش دوزخ را از تو دور می دارد.