در حدیث معتبر از جناب موسی بن جعفر علیه السّلام منقول است كه : هر كه برادر مؤ من او به نزد او بیاید برای حاجتی آن رحمتی كه خدابه سوی او فرستاده است ، اگر قبول كرد پس پیوند كرده است دوستی او را بدوستی ما و دوستی ما به دوستی حق تعالی موصول است ، اگر او را رد كرد و او قادر بود كه حاجتش را بر آورد حق تعالی بر او مسلط گرداند در قبر ماری از آتش كه او را بگزد تا روز قیامت خواه در قیامت خدا او را بیامرزد خواه عذاب كند.
****************
از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است كه : مؤ منی كه برادر مؤ منش حاجتی بنزد او بیاورد و او قادر نباشد بر برآوردن حاجت او دلش غمگین شود، بسبب این خدا بهشت را بر او واجب گرداند.
****************
از حضرت صادق علیه السّلام منقول است كه : مؤ منی كه در حاجت برادر مؤ من خود راه رود ده حسنه برای او نوشته شود، و ده گناه از او محو شود و ده درجه در بهشت برای اوبلند شود، برابر ده بنده آزاد كردن باشد و بهتر باشد از اعتكاف یك ماه در مسجدالحرام .
****************
از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است كه : خدا را بندگان هست كه سعی میكنند درحاجت مردم ایشان ایمن هستند در روز قیامت و هر كه دل مؤ منی را شاد كند، حق تعالی روز قیامت دل اورا شاد كند، حضرت امام محمد باقر علیه السّلام فرمود كه هر كه راه رود برای بر آوردن حاجت برادر مسلمان ، خدا هفتاد و پنج هزار ملك را بفرستد كه او را سایه كند، به هر قدمی برای او حسنه بنویسند، و گناه او را محو كنند و درجه اورا بلند كنند، چون از كارسازی او فارغ شود ثواب حج و عمره درنامه عملش بنویسند.
****************
حضرت صادق علیه السّلام فرمود كه : چون راه روم در حاجت برادر مسلمان دوست تر میدارم از آزاد كردن هزار بنده ، هزار كس را بر اسبان زین ولجام كرده سوار كنم و به جهاد بفرستم .
****************
در حدیث دیگر فرمود كه هر كه سعی كند، راه رود در حاجت برادر مسلمان خود از برای رضای خدا حقتعالی برای او هزار هزار حسنه بنویسد، كه به سبب آنها خویشان و همسایگان و آشنایان اورا بیامرزد و بیامرزد هر كه را به او نیكی كرده باشد، در قیامت به او خطاب رسد كه داخل جهنم شو و هر كه در دنیا بتو نیكی كرده است ، او را از جهنم بیرون آور و داخل بهشت كن مگر آن كه دشمن اهل بیت رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم باشد، فرمود كه حقتعالی فرموده است كه خلایق عیال منند، محبوب ترین ایشان نزد من كسی است كه به ایشان مهربانتر باشد، سعی در برآوردن حاجت ایشان بیشتر كند، فرمود هر كه بفریاد رسد برادر مؤ من غمگین مضطر خود را در هنگام شدت و سختی پس غم او را بردارد، حاجت او را برآورد، حقتعالی واجب گرداند برای او هفتاد و دو رحمت كه یكی را در دنیا به او بدهد كه كارهای دنیای او به آن ساخته شود، و هفتاد و یك رحمت دیگر را برای او ذخیره كند برای ترسها و شدت های روز قیامت ، فرمود كه هر كه غمی از مؤ منی بردارد حقتعالی غم های آخرت را از او بردارد، چون از قبر بیرون آید دلش مطمئن و شاد باشد و هر كه مؤ منی را طعام دهد حقتعالی او را از میوه های بهشت طعام دهد و هر كه مؤ منی را آب دهد حقتعالی از شراب سر به مهر بهشت او را آب دهد.
****************
در حدیث دیگر فرمود كه هر كه غمی از مؤ منی بردارد حقتعالی حاجت دنیا و آخرت او را برآورد، هر كه عیب مؤ منی را بپوشاند حقتعالی هفتاد عیب از عیبهای دنیا و آخرت او را بپوشاند، تا مؤ من در یاری برادر مؤ من است خدا یاور او است .
حلیه المتقین
براوردن حاجت مومن
شاد کردن دل مومن