امام صادق (ع) فرمود هر كه یك حاجت برای برادر مؤ من خود برآورد حقتعالی در قیامت صد هزار حاجت او را برآورد، كه یكی از آنها بهشت باشد و دیگری آنكه خویشان و آشنایان خود را داخل بهشت كند، اگر ناصبی نباشند.
****************
در حدیث دیگر فرمود كه برآوردن حاجت مؤ من بهتر است از هزار بنده آزاد كردن و هزار اسب در راه خدا به جنگ فرستادن .
در حدیث دیگر فرمود، كه بهتر است از بیست حج كه در هر حجی صاحبش صد هزار درهم صرف كند.
****************
در حدیث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است كه : یك حج بهتر است از هفتاد بنده آزاد كردن و خرج كشیدن و نفقه دادن اهل یك خانه از مسلمان كه ایشان را سیر كند و بپوشاند و روی ایشانرا او سئوال كردن حفظ كند، بهتر است از هفتاد حج .
****************
در حدیث حسن از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است كه : هر كه هفت شوط طواف در دور خانه كعبه بكند حقتعالی برای او شش هزار حسنه بنویسد، شش هزار گناه محو كند، شش هزار درجه برای او بلند كند، وشش هزار حاجت او را بر آورد، بر آوردن حاجت مؤ من بهتر است از ده طواف .
****************
در حدیث دیگر فرمود كه هر مسلمانی كه حاجت مسلمانی را بر آورد، حق تعالی او را ندا كند كه ثواب تو بر من است و راضی نمیشوم برای تو به غیر از بهشت .
****************
در حدیث دیگر فرمود كه چون كسی برای برآوردن حاجت مؤ من راه رود حق تعالی دوملك را موكل گرداند از جانب راست و چپش كه برای او استغفار كنند، دعا كنند كه حاجتش برآورده شود.
حلیه المتقین
شاد کردن دل مومن

شاد کردن مومن