سخن بزرگان

بدون نظر »

آن كه خویش را گرامی دارد، دنیا در چشم او خوار است
*****************
به روزگار كودكی اسكندر، ارسطو او را گفت : چون به فرمانروایی رسی ، مرا در كجا جای خواهی داد؟ و او گفت : آنجا كه فرمانبریت قرار دهد.
**********************
خدایش پاداشن نیك دهاد!
از دوستت پاكی ها را بپذیر! و كدورت ها را رهاكن ! روزگار عمر، كوتاه تر از آنست كه دوست را سرزنش كنی
*********************.

امیرالمومنین (ع ) فرمود: نسبت همه شهرها بر تو یكسانست . بهترین شهرها آنست كه خواسته های تو را بر آورد.
سخن نیكو صدقه است
. صدقه ، خویشان را هم صدقه و هم صله است .
****************************
در حدیث آمده است : هرگاه ((هدیه )) از دری وارد شود، ((امانت )) از در بیرون رود. و نیز: خردمند، آنست كه امروز از بهر فردا بكوشد، پیش از آن كه كار از دست برود.
کشکول شیخ بهایی

برآوردن حاجت مسلمان

بدون نظر »

امام صادق (ع) فرمود هر كه یك حاجت برای برادر مؤ من خود برآورد حقتعالی در قیامت صد هزار حاجت او را برآورد، كه یكی از آنها بهشت باشد و دیگری آنكه خویشان و آشنایان خود را داخل بهشت كند، اگر ناصبی نباشند.
****************
در حدیث دیگر فرمود كه برآوردن حاجت مؤ من بهتر است از هزار بنده آزاد كردن و هزار اسب در راه خدا به جنگ فرستادن .
در حدیث دیگر فرمود، كه بهتر است از بیست حج كه در هر حجی صاحبش صد هزار درهم صرف كند.
****************
در حدیث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است كه : یك حج بهتر است از هفتاد بنده آزاد كردن و خرج كشیدن و نفقه دادن اهل یك خانه از مسلمان كه ایشان را سیر كند و بپوشاند و روی ایشانرا او سئوال كردن حفظ كند، بهتر است از هفتاد حج .
****************
در حدیث حسن از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام منقول است كه : هر كه هفت شوط طواف در دور خانه كعبه بكند حقتعالی برای او شش هزار حسنه بنویسد، شش هزار گناه محو كند، شش هزار درجه برای او بلند كند، وشش هزار حاجت او را بر آورد، بر آوردن حاجت مؤ من بهتر است از ده طواف .
****************
در حدیث دیگر فرمود كه هر مسلمانی كه حاجت مسلمانی را بر آورد، حق تعالی او را ندا كند كه ثواب تو بر من است و راضی نمیشوم برای تو به غیر از بهشت .
****************
در حدیث دیگر فرمود كه چون كسی برای برآوردن حاجت مؤ من راه رود حق تعالی دوملك را موكل گرداند از جانب راست و چپش كه برای او استغفار كنند، دعا كنند كه حاجتش برآورده شود.
حلیه المتقین
شاد کردن دل مومن

شاد کردن مومن

علت اختلاف در تفسیر قران

بدون نظر »

سليم بن قيس گويد: به اميرالمؤمنين عليه السلام عرض كردم. من از سلمان و مقداد و اباذر چيزی از تفسير قرآن هم احاديثی از پيغمبر (ص) شنيده‏ام كه با آنچه در نزد مردم است مخالفست و باز از شما می‏شنوم چيزی كه آنچه را شنيده‏ام تصديق می‏كند، و در دست مردم مطالبی از تفسير قرآن و احاديث پيغمبر می‏بينم كه شما با آنها مخالفيد و همه را باطل می‏دانيد، آيا عقيده داريد مردم عمدا بر رسول خدا دروغ می‏بندند و قرآن را به رأی خود تفسير می‏كنند؟ سليم گويد: حضرت به من توجه كرد و فرمود، سؤالی كردی اكنون پاسخش را بفهم.
همانا نزد مردم حق و باطل و راست و دروغ و ناسخ و منسوخ و عام و خاص و محكم و متشابه و خاطره درست و نادرست همه و در زمان پيغمبر(ص) مردم بر حضرتش دروغ بستند تا آنكه ميان مردم بسخرانی ايستاد و فرمود: (((ای مردم همانا دروغ بندان بر من زياد شده‏اند هر كه عمدا بمن دروغ بندد بايد جای نشستن خود را دوزخ داند.))) سپس بعد از او هم بر او دروغ بستند همانا حديث از چهار طريقی كه پنجمی ندارد بشما ميرسد.
اول شخص منافقی كه تظاهر به ايمان می‏كند و اسلام ساختگی دارد عمدا دروغ بستن به پيغمبر پروا ندارد و آن را گناه نمی‏شمارد، اگر مردم بدانند كه او منافق و دروغگوست از او نمی‏پذيرند و تصديقش نمی‏كنند ليكن مردم ميگويند اين شخص همدم پيغمبر بوده و او را ديده و از او شنيده است مردم از او اخذ كنند و از حالش آگهی ندارند در صورتی كه خداوند پيغمبرش را از حال منافقين خبر داده و ايشان را توصيف نموده و فرموده است (3 سوره 63) (((چون ايشان را بينی از ظاهرشان خوشت آيد و اگر سخن گويند بگفتارشان گوش دهی ))) منافقين پس از پيغمبر زنده ماندند و به رهبران گمراهی و كسانيكه با باطل و دروغ و تهمت مردم را بدوزخ خوانند پيوستند و آنها پستهای حساسشان دادند و بر گردن مردمشان سوار كردند و بوسيله آنها دنيا را بدست آوردند زيرا مردم همراه زمامداران و دنبال می‏روند مگر آنرا كه خدا نگهدارد اين بود يكی از چهار نفر.
دوم كسی كه چيزی از پيغمبر (ص) شنيده و آن را درست نفهميده و به غلط رفته ولی قصد دروغ نداشته آن حديث در دست او است. به آن معتقد است و عمل می‏كند و بديگران می‏رساند و می‏گويد من اين را از رسول خدا (ص) شنيدم. اگر مسلمين بدانند كه او به غلط رفته نمی‏پذيرندش و اگر هم خودش بداند اشتباه كرده و آن را رها می‏كند.
سوم شخصی كه چيزی از پيغمبر (ص) شنيده كه به آن امر می‏فرمود سپس پيغمبر از آن نهی فرموده و او آگاه نگشته يا نهی چيزی را از پيغمبر شنيده و سپس آن حضرت به آن امر فرموده و او اطلاع نيافته پس او منسوخ را حفظ كرده و ناسخ را حفظ نكرده اگر او بداند منسوخ است تركش كند و اگر مسلمين هنگامي كه از او می‏شنوند بدانند منسوخ است تركش كنند.
ادامه نوشتار »

معنی فیلسوف

بدون نظر »

فلسفه ، كلمه ايست يونانی به معنی : دوستداری دانش و ((فيلسوف ))، در اصل ((فيلاسوف )) است به معنی : دوستدار دانش . فيلا دوستدار و سوف : دانش .
کشکول شیخ بهایی

حقوق خویشاوندان

۱ نظر »

در احاديث معتبره بسيار وارد شده است ، كه رحم در روز قيامت چنگ در عرش الهی ميزند و ميگويد پروردگارا هر كه مرا در دنيا صله كرده است ، تو امروز او را برحمت خود وصل كن و هر كه مرا قطع كرده است ، در دنيا تو امروز او را از رحمت خود قطع كن .
**********************
در احاديث بسيار منقول است كه نيكی با خويشان كردن باعث قبولی اعمال است و مال را زياد ميكند و بلاها را دفع ميكند، عمر را دراز ميكند، حساب قيامت را آسان ميكند.
در حديث حسن از حضرت رسول صلّی اللّه عليه وآله وسلّم منقول است كه دو طرف صراط امانت وصله رحم است ،پس كسيكه در امانت مردم خيانت نكرده است ، با خويشان خود نيكی كرده از صراط بآسانی ميگذرد، زود ببهشت ميرود و كسيكه خيانت در امانتها كرده و قطع صله رحم كرده است ، عمل ديگر او را نفع نميدهد و صراط او را آتش ميافكند.
حضرت صادق عليه السلام فرمود كه صله رحم كردن و با همسايگان نيكو سلوك كردن خانه ها را آبادان می كند، عمرها را زياد می كند.
از حضرت رسول صلّی اللّه عليه وآله وسلّم منقول است كه هيچ عملی ثوابش زودتر از صله رحم نمی رسد.
در حديث حسن از حضرت صادق عليه السلام منقول كه ما چيزی را نمی دانيم كه عمر را زياد كند مانند صله رحم تا آنكه گاهست كه شخصی سه سال از عمرش مانده است ، بسبب صله رحم سی وسه سال ميشود، گاه هست كه كسی از عمرش سی وسه سال مانده است ، بسبب قطع صله رحم سه سال ميشود.
در حديث موثق منقول است كه شخصی از آنحضرت سؤ ال كرد كه خويشان دارم كه شيعه نيستند آيا ايشان را برمن حقی هست ، فرمود بلی حق رحم را هيچ چيز قطع نمی كند، اگر شيعه باشند دو حق دارند يكی رحم و يكی حق اسلام و فرمود كه صله رحم و نيكی با برادران مؤ من حساب قيامت را آسان ميكند، از گناهان نگاه ميدارد پس صله رحم و نيكی با برادران را ترك مكنيد، اگر چه بسلام كردن و نيكو جواب سلام دادن باشد.
حلیه المتقین

خبری از آینده عراق از امام صادق (ع)

بدون نظر »

سدير صيرفى گويد
خدمت امام صادق (ع) بودم و جماعتی از اهل كوفه نيز حضور داشتند، حضرت به آنان رو كرده فرمود: حجّ كنيد پيش از آنكه نتوانيد به حجّ برويد، حجّ كنيد پيش از آنكه راه خشكی بسته شود، حجّ كنيد پيش از خراب شدن مسجدی در عراقين كه بين درختان خرما و نهرها واقع است ، حجّ كنيد پيش از آنكه بريده شود آن درخت سدری كه در زوراء (بغداد) است و بر ريشه درخت خرمائی كه مريم عليهما السّلام خرمای تازه از آن چيد روئيده است ، در آن وقت است كه از حجّ باز داشته شويد، و ميوه ها نارس و دچار كمبود شود، و شهرها را قحطی فرا گيرد، و به گرانی قيمت اجناس و جور سلطان گرفتار آئيد، و ظلم و تجاوز همراه با بلا و وبا و گرسنگی در ميان شما آشكار شود، و آشوبها از هر سوئی بر سرتان سايه افكند. پس وای بر شما ای اهل عراق از آن وقت كه پرچمهائی از خراسان بسوی شما آيد، و وای بر اهل ری از جانب تركان ، و وای بر اهل عراق از جانب اهل ری ، و وای بر آنان از مردمی كوسه .
سدير گويد: عرض كردم : مولای من كوسگان كيانند؟ فرمود: قومی كه گوشهای آنان مانند گوشهای موش كوچك است ، لباسشان از آهن است ، و سخنشان مثل سخن شياطين ، حدقه چشمهاشان كوچك است ، و همگی بی مو هستند، از شرّ آنان به خدا پناه ببريد، آنان كسانی هستند كه خداوند دين را بدست آنان گشايش دهد، و آنان سبب آشكار شدن امر ما هستند

روح وجسم

بدون نظر »

پژوهنده ای گفته است : روح ، گوهری روحانی ست كه جسمانی نيست و درون بدن و بيرون آن نيز نيست . اما رابطه آن با جسم ، همچون رابطه عاشق و معشوقست . و اين نظر را غزالی نيز در يكی از كتابهايش آورده است .
امام علی (ع ) فرمود: روح در جسم همچون معنی در لفظ است . و صفدی گفته است : مثالی از اين زيباتر نديده ام .
*****************
متكلمى را از ((روح )) و ((نفس )) پرسيدند. گفت : روح ، همان ((ريح )) است و ((نفس ))، همان ((نفس )). پرسنده گفت : بنابراين ، انسان چون نفس كشد، نفسش بيرون آيد و چون ضرطه زند، روحش . و حاضران خنديدند.

شماره حروف وکلمات قران

بدون نظر »

شمار حروف و كلماتى كه در قرآن آمده است :
كلمات 766440 ص 1284
حروف 722332 ض 1200
الف 40792 ط 840
ب 1140 ظ 9320
ت 1299 ع 1020
ث 1291 غ 7499
ج 3293 ف 2500
ح 1179 ق 5240
خ 2419 ك 22000
د 4398 ل 26591
ذ 4840 م 20560
ر 10903 ن 2036
ز 9583 و 13700
س 4591 ه‍ 700
ش 25133 ى 502
کشکول شیخ بهایی

معنی عشق از زبان جنید

بدون نظر »

جنيد گفت : عشق ، الفتی ست الهی و الهامی ست اشتياق آميز، كه پروردگار، آن را بر هر موجودی زنده ای واجب داشته است ، تا لذتهای بزرگی را درك كند، كه جز به وسيله آن ، الفت دست نمی دهد. و آن ، فطری ست . و ارباب معرفت از وجود آن آگاهند. پس ، هر كسی به قدر استعدادش عاشق است .
از اين رو، بالاترين مرتبه دنيوی ، از آن پارسايانست كه از دنيا روی بر تافته اند، با آن كه ظواهر دنيا را با چشم می بينند و به آخرت روی آورده اند، با آن كه تنها، خبری از آن شنيده اند..

ستم و ستم گری

بدون نظر »

يكی از پادشاهان گفت : من شرم دارم تا به كسی ستم كنم كه ياوری جز خدا نمی يابد.
******************
صوفيی به مردی گذشت كه حجاج او را بردار كرده بود. و گفت : پروردگارا شكيبايی تو بر ستمگران ، ستمديدگان را بيشتر زيان دارد. شب به خواب ديد كه رستاخيز شده است و او به بهشت راه يافته و آن به دار كشيده را در اعلی عليين ديد به ناگه منادی ندا داد: بردباريم بر ستمگران ، ستمديدگان را به اعلی عليين می رساند.
**********************
حكيمی گفته است : ستم در فطرت آدمی ست . و يكی از دو علت ، آن را مانع می آيد. يا علت دينی است . مثل : ترس از رستاخيز، و يا سياسی ست مثل ترس از شمشير. ابوالطيب آن را در شعر به كار گرفته است : ستم ، خوی آدمی ست و اگر كسی را بيابی كه ستم نكند، علتی دارد.
کشکول شیخ بهایی