خواندن شعر در مدح اهلبیت

بدون نظر »

درحدیث معتبر از حضرت صادق ((علیه السلام )) منقول است که هرکه درمدح اهل بیت صلوات الله علیهم یک بیت شعر بگوید حق تعالى براى او خانه در بهشت بنا کند.
درحدیث دیگر فرمود که هرکه در مدح ما بیتى از شعر بگوید مؤ ید بروح القدس گردد.
درحدیث دیگر ازحضرت امام رضا ((علیه السلام )) منقول است که هرمؤ منى که یک بیت شعر در مدح اهل بیت بگوید، حقتعالى براى او در بهشت شهرى بنا کند بزرگتر ازهفت برابر دنیا و چون در آن شهر آید، هر ملک مقرب و هر پیغمبر مرسل بدیدن اوبیایند
حلیه المتقین دربیان بعضى از آداب متفرقه و فواید نافعه

توانگری

بدون نظر »

از حضرت امیر المؤ منین ((علیه السلام )) منقول است که چند است که باعث پریشانى میشوند و چند چیز است که باعث توانگرى میشوند اما آنها که موجب فقر وپریشانى میشوند
تارعنکبوت را درخانه گذاشتن
درحمام بول کردن و درحال جنابت چیزى خوردن
با چوب گز خلال کردن
ایستاده شانه کردن
خاکروبه را در خانه گذاشتن
قسم دروغ خوردن
زنا کردن
اظهار حرص کردن
خواب کردن در میان نماز شام و خفتن و خواب کردن بعد از صبح پیش از طلوع آفتاب
دروغ بسیار گفتن
غنا و خوانندگى شنیدن
مردى را که در شب سؤ ال کند چیزى ندادن
خرج را زیاده از اندازه کردن
با خویشان بدى کردن

اما آنها که موجب توانگرى و زیادتى مال میشوند
ادامه نوشتار »

بر طرف شدن غم

بدون نظر »

ازحضرت صادق ((علیه السلام )) منقول است که ده چیز است که اندوه را برطرف میکند راه رفتن وسوار شدن و سر در آب فروبردن و بسبزه زار نگاه کردن و خوردن و آشامیدن و جماع کردن و مسواک کردن و سرشستن باخطمى و نظر بر روى زن مقبول کردن و با مردان سخن گفتن

بعضی از علت های اندوه

بدون نظر »

درحدیث معتبر منقول است که روزى آنحضرت غمگین شدند فرمودند که نمیدانم بچه سبب غمگین شده ام بر عتبه در ننشستم و میان گله گوسفندان نگذشتم و زیرجامه را ایستاده نپوشیدم ودست ورو را بدامن جامه پاک نکردم
حلیه المتقین دربیان بعضى از آداب متفرقه و فواید نافعه

افزودن حافظه

بدون نظر »

ازحضرت امیر المؤ منین ((علیه السلام )) منقول است که سه چیز است که حافظه را زیاد میکند: مسواک کردن وروزه داشتند و قرآن خواندن
حلیه المتقین دربیان بعضى از آداب متفرقه و فواید نافعه

دلایل غلبه فراموشی

بدون نظر »

درحدیث معتبر از حضرت موسى بن جعفر منقول است که نه چیز است که کردن آنها موجب غلبه فراموشى است : خوردن سیب ترش و گشنیز و پنیر و نیم خورده موش و بول کردن در آب ایستاده و خواندن نوشته قبرها و راه رفتن در میان دوزن و شپش را انداختن و حجامت کردن در پشت گردن
حلیه المتقین دربیان بعضى از آداب متفرقه و فواید نافعه

گفتن ان شاءالله

بدون نظر »

ازحضرت امام محمد باقر ((علیه السلام )) منقول است که چون حق تعالى حضرت آدم را نهى فرمود از خوردن میوه آن درخت بهشت گفت بلى پروردگارا نگفت انشاءالله پس از آن درخت خورد و از بهشت بیرون آمد پس حقتعالى فرمود پیغمبرش را که وَلا تَقُولَنَّ اِنىّ فاعِلٌ ذلِکَ غَدًا اِلاّ اَنْ یَشاءَ اللهُ وَاذْکُرْ رَبَّکَ اِذا نَسیْتَ پس فرمود که یعنى مگو هر چیزى را که این را میکنم فردا مگر آنکه مقید بمشیت الهى گردانى که بگوئى مگر آنکه خدا خواهد که نکنم و یاد کن پروردگار خود را هرگاه که فراموش کنى اورا یعنى هرگاه که گفتن انشاء الله را فرموش کنى در هر وقت که بخاطرت بیاید بگواگر چه بعد از یکسال باشد.
حلیه المتقین دربیان بعضى از آداب متفرقه و فواید نافعه

فراموش کردن بسم الله

بدون نظر »

ازحضرت صادق ((علیه السلام )) منقول است که بسیار است که بعضى از شیعیان ما در افتتاح بعضى ازکارها فراموش میکنند گفتن ((بِسْمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ را پس حق تعالى ایشان را امتحان مینماید ببلائى تا متنبه شوند و بیاد آورند شکر الهى و ثناى بر اورا و حق تعالى بسبب آن بلا محو مینماید از ایشان منقبت آن تقصیر را که ایشان صادر شده است پس باید که آدمى در ابتداى هر کارى افتتاح نماید بگفتن بسم الله
حلیه المتقین دربیان بعضى از آداب متفرقه و فواید نافعه

در فضیلت سلام کردن

بدون نظر »

در حدیث معتبر منقول است که حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم اصحاب خود را امر فرمود، به هفت خصلت عیادت بیماران ومشایعت جنازه مرده گان و قبول کردن گفته کسیکه این کس قسم دهم و دعا کردن براى کسیکه عطسه کند ویارى کردن مظلوم و به هر کس ‍ سلام کردن .
در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که در بهشت غرفه چند هست که از اندورنش بیرون مى نماید و از بیرونش اندرون مى نماید کسى از امت من در آنها ساکن مى شود که به زبان نیک با مردم سخن گوید و طعام به مردم بخوراند و افشاى سلام بکند و نماز بکند در شب در وقتیکه مردم در خواب باشند فرمود که افشاى سلام آنست که بخل نور زد بسلام کردن بر احدى از مسلمانان .
ادامه نوشتار »