از حضرت امیر المؤ منین ((علیه السلام )) منقول است که چند است که باعث پریشانى میشوند و چند چیز است که باعث توانگرى میشوند اما آنها که موجب فقر وپریشانى میشوند
تارعنکبوت را درخانه گذاشتن
درحمام بول کردن و درحال جنابت چیزى خوردن
با چوب گز خلال کردن
ایستاده شانه کردن
خاکروبه را در خانه گذاشتن
قسم دروغ خوردن
زنا کردن
اظهار حرص کردن
خواب کردن در میان نماز شام و خفتن و خواب کردن بعد از صبح پیش از طلوع آفتاب
دروغ بسیار گفتن
غنا و خوانندگى شنیدن
مردى را که در شب سؤ ال کند چیزى ندادن
خرج را زیاده از اندازه کردن
با خویشان بدى کردن

اما آنها که موجب توانگرى و زیادتى مال میشوند

نماز پیشین و پسین را و نماز شام و خفتن را با یکدیگر کردن
بعد از نماز صبح وبعد ازنماز عصر تعقیب خواندن
با خویشان نیکى واحسان کردن
ساحت خانه را جاروب کردن
مال خودرا با برادران مؤ من قسمت کردن
بامداد بطلب روزى رفتن
استغفار بسیار کردن
خیانت در مال مردم نکردن
سخن حق وراست گفتن
آنچه مؤ ذن در اذان گوید ازپى او گفتن
در بیت الخلا سخن نگفتن
حرص در طلب دنیا نداشتن
شکر کسى که نعمتى بر این کس داشته باشد کردن
از قسم دروغ جتناب کردن
پیش از طعام دست شستن و ریزها که از سفره ریزد خوردن
هرکه هر روزى سه مرتبه سبحان الله بگوید حقتعالى هفتاد نوع بلا را از او دور گرداند که کمتر آنها پریشانى باشد.
حلیه المتقین دربیان بعضى از آداب متفرقه و فواید نافعه