امام دهم على بن محمد(ع)- در مصاحبه موسى با خداى عز و جل :
موسى ، معبودا پاداش کسى که گواهى دهد من رسول و نبى و هم سخن توام چیست ؟
خدا: فرمود فرشتگانم بیایند نزد او مژده بهشت به او دهند.
س معبودا پاداش کسى که برابرت بایستد و نماز بخواند چیست ! ج – نزد فرشتگانم به او مباهات کنم در سجده و رکوع و قیام و قعودش و هر که چنین باشد او را عذاب نکنم .
س – پاداش کسى که مسکین را به خاطر تو اطعام کند چیست .
ج – روز قیامت دستور دهم منادى جار کشد که فلانى پسر فلان از آزاد کرده هاى خداست از دوزخ . س – معبودا پاداش کسى که صله رحم کند چیست ؟
ج – عمرش را دراز کنم و سکرات موت را بر او آسان کنم و خازنان بهشت او را فریاد کنند بشتاب نزد ما و از هر در خواهى وارد شو.
س – پاداش کسى که آزار خود را از مردم باز دارد و به آنها خوبى کند چیست ؟

ج – دوزخ روز قیامت به او فریاد زند که به تو راهى ندارم .
س – پاداش کسى که تو را با زبان و دل یاد کند چیست ؟
ج – او را روز قیامت در سایه عرشم پناه دهم در حمایت خود گیرم .
س – پاداش آن که حکمت تو را نهان و آشکار بخواند چیست ؟
ج – چون برق بر صراط بگذرد.
س – پاداش کسى که بر آزار و دشنام مردم بخاطر تو شکیبا شود چیست ؟
ج – در ترسهاى روز قیامت به او کمک کنم .
س – پاداش کسى که چشمانش از ترس تو اشگین شوند چیست ؟
چهره اش را از سوز آتش نگهدارم و از فزع اکیر آسوده اش سازم .
معبودا- کسى که از شرم تو ترک خیانت کند چه پاداشى دارد؟
ج – روز قیامت در امانست .
معبودا- کیفر کسى که عمدا مؤمنى را بکشد چیست ؟
روز قیامت به او نظر کنم و از لغزشش در نگذرم .
معبودا- پاداش کسى که کافرى را به ا سلام دعوت کند چیست ؟
روز قیامت براى هر که خواهد به او اجازه شفاعت دهم .
معبودا پاداش کسى که نمازها را به وقت بخواند چیست ؟
هر چه درخواست کند به او دهم و بهشتم را بر او مباح کنم .
معبودا پاداش کسى که از ترست وضوء را تمام گیرد چیست ؟
روز قیامتش که مبعوث کنم نورى میان دو چشمش بدرخشد.
معبودا- پاداش کسى که ماه رمضان را به خاطر تو روزه دارد چیست ؟
روز قیامت بمقامى وادارمش که ترسى ندارد.
معبودا- پاداش کسى که ماه رمضان را به خاطر مردم روزه دارد چیست ؟
ثواب کسى دارد که آن را روزه نداشته .