بدان ! که زشت یاد (غیبت ) صاعقه کشنده است و آن که ورزد، همچون کسی ست که به منجنیقی ، اعمال نیک خویش را به شرق و غرب می اندازد.
******************
حسن بصری را گفتند: فلان کس ، ترا به زشتی ، یاد کرد. طبقی رطب برایش ‍ فرستاد و گفت : شنیدم : حسنات خویش را به من بخشیده ای . اینک ! این خرما به جبران آن بستان !
*****************
نزد عبدالله بن مبارک ، سخن از زشت یاد به میان آمد و او گفت : اگر می خواستم زشت یاد کنم ، از مادر خویش می گفتم . که او را از هر کس به حسنات من سزاوارترست .
کشکول شیخ بهایی