عبد الا علی بن اعین گوید:
از امام صادق (ع) شنیدم می فرمود:
نخستین فرد ما دلیل و نمایانگر آخرین فرد ماست ، و آخرین فرد ما تصدیق کننده نخستین فرد ماست ، و طریقه و روش در میان همه ما یکسان است ، خدای متعال هر گاه حکمی کند به مورد اجرا خواهد گذارد.