بهترین رنگها در نعل و کفش رنگ زرد است و بعد از آن سفید و بهتربن رنگها در موزه و چکمه سیاه است و در سفر سرخ خوبست و در حضر کراهت دارد و در نعل سنت استکه پیش و عقبش بلند باشد و میانش تهی باشد و همه اش برزمین نچسبد و غیراین مکروه است و ظاهرا که کفش نیز این حکم دارد که کفش سر پائی مکروه باشد.
به سند معتبر از حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام منقولستکه کفش نیکوپوشیدن بدن را از بلاها نگاه میدارد و معین است بر تمامی نماز و وضو.
در حدیث دیگر فرمود که هر که خواهد عمرش دراز باشد چاشت را بامداد بخورد و کفش نیکو بپوشد و ردا و بالاپوش را سبک کند و با زنان بسیار جماع نکند.
حضرت صادق علیه السلام فرمود اول کسیکه نعلین پوشید حضرت ابراهیم علیه السلام بود.

در حدیث معتبر از آنحضرت منقولستکه نعل هموار پوشیدن که همه اش بر زمین رسد پوشش یهودان است و بر مذمت این قسم احادیث بسیار وارد شده است .
در احادیث معتبره وارد شده استکه نعل سیاه مپوش که چشم را ضعیف میکند و ذکر را سست میکند و مورث اندوه و غم است و بر تو باد بنعل زرد که چشم را جلا میدهد و ذکر را سخت میکند و غم را برطرف میکند و پوشش پیغمبران است .
در حدیث دیگر وارد شده است که پوشیدن نعل سیاه موجب خیلا وتکبراست و هر که بپوشد در روز قیامت باجباران محشور شود.
از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقولستکه هر که نعل زرد بپوشد تا آنرا پوشیده باشد در شادی و سرور باشد زیرا که حق تعالی در وصف بقره بنی اسرائیل میفرماید که صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُّرُالْنّاظِرینَ یعنی زرد بسیار زردی که شاد گردانند نظر کنند گانرا.
بسند معتبر از سدیر صراف منقولستکه بخدمت امام جعفر صادق علیه السلام رفتم و نعل سفید پوشیده بودم فرمود که آیا دانسته این نعل را پوشیده پس فرمود هر که داخل بازار شود ونعل سفیدی بخرد کهنه نکند آنرا مگر آنکه کسب کند مالی را از جائی که گمان نداشته باشد راوی گوید که سدیر مرا خبر داد که هنوز آن نعل کهنه نشده بود که صد اشرفی از جائی بدستم آمد که گمان نداشتم .
در حدیث دیگر وارد است که هر که نعل زرد یا سفید بپوشد او را مال و فرزندان بهم رسد و هر که نعل سیاه بپوشد هیچیک را نیاید.
در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقولستکه موزه پوشیدن نور چشم را زیاد میکند.
در روایت دیگر فرمود که مداومت پوشیدن موزه امان میدهد از مرض سل و از مرگ بدو داد.
درفی روایت میکند که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را دیدم در سفر موزه سرخ پوشیده بودند پرسیدم که این موزه سرخ چیست فرمود که این را از برای سفر گرفته ام و برای گل وباران خوبست اما در حضر هیچ رنگ بهتر از سیاه نیست .
حلیه المتقین