اگر مخرج کسرهایی را که در آن ها حرف عین هست ، (مثل : ربع ، سبع ، تسع ، و عشر) در یکدیگر ضرب کنی ، عدد حاصل ، مخرج مشترک کسرهای نه گانه است . و آن ، ۲۵۲۰ است .
*************
گفته شده است که مخرج کسرهای نه گانه را از امام علی (ع ) پرسیدند. گفت : شمار روزهای سال را در شمار روزهای هفته ضرب کنید.

*************
حاصل ضرب هر عددی ، از حاصل ضرب دو عدد بالا و پایین آن در یکدیگر، یک شماره بیشتر است
***************
دو مرد شنیدند که کالایی را جار می زنند. یکی از آن دو، به دیگری گفت : اگر از آن چه با خود داری یک سوم به من دهی و به پولی که دارم بیفزایم ، آن را می خرم . و دیگری گفت : اگر یک چهارم آنچه با تست ، به پولی که من دارم ، بیفزایم ، پول کالا را دارم .
راه حل این مساءله و نظایر این ، آنست که مخرج یک سوم را در مخرج یک چهارم ، ضرب کنند و از حاصل آن ها، یک کم کنند و مانده ، بهای کالاست .
هرگاه ، ربع را از حاصل ضرب کم کنیم ، مانده که ۸ است ، پول یکی از آن هاست و اگر از حاصل ضرب ، ثلث را کمک کنیم ، بقیه که ۹ است ، پول آن دیگریست .