از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام رفت به بازار و سه جامه (لباس) برای خود خرید به یک اشرفی پیراهن را تا نزدیک بند پا ولنگ راتانیمه ساق وردا را از پیش تاپستان و از عقب تا پائین تر از کمر پس دست به آسمان برداشت و پیوسته حمد الهی مینمود بر این نعمت تا به خانه باز گشت .
********************
حضرت صادق فرمود که جامه (لباس) آنچه از غوزک پا میگذرد در آتش جهنم است .
*********************
از حضرت موسی کاظم علیه السلام منقول است که حقتعالی به پیغمبرش فرمود که وَثیابَکَ فَطَهِّرْ که ترجمه لفظی اش آن است که جامه (لباس) های خود را پس پاک گردان حضرت فرمود که جامه (لباس) های آن حضرت پاک بود ولیکن مراد الهی آنست که جامه (لباس) را کوتاه کن که آلوده نشود.
روایت دیگر یعنی بردار که به زمین کشیده نشود.
*******************
در روایت حسن از حضرت باقر علیه السلام منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم شخصی را وصیت فرمود زینهار که پیراهن و ازار خود را بلند میاویز که این از تکبراست و خداتکبر را دوست نمیدارد.
******************
در حدیث معتبر منقول است که حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام چون پیراهن می پوشیدند آستین را میکشیدند آنچه از سرانگشتشان میگذشت میبریدند.
*******************
حضرت رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم به ابوذر فرمود که هر که از روی تکبر جامه (لباس) اش را بزمین کشد حقتعالی در قیامت نظر رحمت باو نفرماید و ازار مرد تا نصف ساق است و تا بند پا هم جایز است و زیاده در آتش است .
حلیه المتقین