از حضرت امير المؤ منين ((عليه السلام )) منقول است كه چند است كه باعث پريشانى ميشوند و چند چيز است كه باعث توانگرى ميشوند اما آنها كه موجب فقر وپريشانى ميشوند
تارعنكبوت را درخانه گذاشتن
درحمام بول كردن و درحال جنابت چيزى خوردن
با چوب گز خلال كردن
ايستاده شانه كردن
خاكروبه را در خانه گذاشتن
قسم دروغ خوردن
زنا كردن
اظهار حرص كردن
خواب كردن در ميان نماز شام و خفتن و خواب كردن بعد از صبح پيش از طلوع آفتاب
دروغ بسيار گفتن
غنا و خوانندگى شنيدن
مردى را كه در شب سؤ ال كند چيزى ندادن
خرج را زياده از اندازه كردن
با خويشان بدى كردن

اما آنها كه موجب توانگرى و زيادتى مال ميشوند

نماز پيشين و پسين را و نماز شام و خفتن را با يكديگر كردن
بعد از نماز صبح وبعد ازنماز عصر تعقيب خواندن
با خويشان نيكى واحسان كردن
ساحت خانه را جاروب كردن
مال خودرا با برادران مؤ من قسمت كردن
بامداد بطلب روزى رفتن
استغفار بسيار كردن
خيانت در مال مردم نكردن
سخن حق وراست گفتن
آنچه مؤ ذن در اذان گويد ازپى او گفتن
در بيت الخلا سخن نگفتن
حرص در طلب دنيا نداشتن
شكر كسى كه نعمتى بر اين كس داشته باشد كردن
از قسم دروغ جتناب كردن
پيش از طعام دست شستن و ريزها كه از سفره ريزد خوردن
هركه هر روزى سه مرتبه سبحان الله بگويد حقتعالى هفتاد نوع بلا را از او دور گرداند كه كمتر آنها پريشانى باشد.
حلیه المتقین دربیان بعضى از آداب متفرقه و فواید نافعه