چون خداوند در جنگ جمل پيروزش گردانيد، يكی از ياران گفتش ای كاش برادرم ، فلان ، می بود و می ديد كه چسان خداوند تو را بر دشمنانت پيروز ساخته است . علی (ع ) از او پرسيد:آيا برادرت هوادار ما بود گفت : آری . علی (ع ) گفت :

پس همراه ما بوده است . ما در اين سپاه خود مردمی را ديديم كه هنوز در صلب مردان و زهدان زنان هستند. روزگار آنها را چون خونی كه بناگاه از بينی گشاده گردد، بيرون آورد و دين به آنها نيرو گيرد
نهج البلاغه خطبه 12