امام دهم على بن محمد(ع)- در مصاحبه موسى با خداى عز و جل :
موسى ، معبودا پاداش كسى كه گواهى دهد من رسول و نبى و هم سخن توام چیست ؟
خدا: فرمود فرشتگانم بیایند نزد او مژده بهشت به او دهند.
س معبودا پاداش كسى كه برابرت بایستد و نماز بخواند چیست ! ج – نزد فرشتگانم به او مباهات كنم در سجده و ركوع و قیام و قعودش و هر كه چنین باشد او را عذاب نكنم .
س – پاداش كسى كه مسكین را به خاطر تو اطعام كند چیست .
ج – روز قیامت دستور دهم منادى جار كشد كه فلانى پسر فلان از آزاد كرده هاى خداست از دوزخ . س – معبودا پاداش كسى كه صله رحم كند چیست ؟
ج – عمرش را دراز كنم و سكرات موت را بر او آسان كنم و خازنان بهشت او را فریاد كنند بشتاب نزد ما و از هر در خواهى وارد شو.
س – پاداش كسى كه آزار خود را از مردم باز دارد و به آنها خوبى كند چیست ؟

ج – دوزخ روز قیامت به او فریاد زند كه به تو راهى ندارم .
س – پاداش كسى كه تو را با زبان و دل یاد كند چیست ؟
ج – او را روز قیامت در سایه عرشم پناه دهم در حمایت خود گیرم .
س – پاداش آن كه حكمت تو را نهان و آشكار بخواند چیست ؟
ج – چون برق بر صراط بگذرد.
س – پاداش كسى كه بر آزار و دشنام مردم بخاطر تو شكیبا شود چیست ؟
ج – در ترسهاى روز قیامت به او كمك كنم .
س – پاداش كسى كه چشمانش از ترس تو اشگین شوند چیست ؟
چهره اش را از سوز آتش نگهدارم و از فزع اكیر آسوده اش سازم .
معبودا- كسى كه از شرم تو ترك خیانت كند چه پاداشى دارد؟
ج – روز قیامت در امانست .
معبودا- كیفر كسى كه عمدا مؤمنى را بكشد چیست ؟
روز قیامت به او نظر كنم و از لغزشش در نگذرم .
معبودا- پاداش كسى كه كافرى را به ا سلام دعوت كند چیست ؟
روز قیامت براى هر كه خواهد به او اجازه شفاعت دهم .
معبودا پاداش كسى كه نمازها را به وقت بخواند چیست ؟
هر چه درخواست كند به او دهم و بهشتم را بر او مباح كنم .
معبودا پاداش كسى كه از ترست وضوء را تمام گیرد چیست ؟
روز قیامتش كه مبعوث كنم نورى میان دو چشمش بدرخشد.
معبودا- پاداش كسى كه ماه رمضان را به خاطر تو روزه دارد چیست ؟
روز قیامت بمقامى وادارمش كه ترسى ندارد.
معبودا- پاداش كسى كه ماه رمضان را به خاطر مردم روزه دارد چیست ؟
ثواب كسى دارد كه آن را روزه نداشته .