بدان ! كه زشت یاد (غیبت ) صاعقه كشنده است و آن كه ورزد، همچون كسی ست كه به منجنیقی ، اعمال نیك خویش را به شرق و غرب می اندازد.
******************
حسن بصری را گفتند: فلان كس ، ترا به زشتی ، یاد كرد. طبقی رطب برایش ‍ فرستاد و گفت : شنیدم : حسنات خویش را به من بخشیده ای . اینك ! این خرما به جبران آن بستان !
*****************
نزد عبدالله بن مبارك ، سخن از زشت یاد به میان آمد و او گفت : اگر می خواستم زشت یاد كنم ، از مادر خویش می گفتم . كه او را از هر كس به حسنات من سزاوارترست .
کشکول شیخ بهایی