درحديث منقول است كه : حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام در وقت فوت وصيت نمود به حضرت امام حسن عليه السلام كه برادری كن با برادران از برای خدا، دوست دار صالحان را برای صلاحشان .
*******************
از حضرت امام رضا عليه السلام منقول است كه : هر كه برادر مؤ منی برای خدا بگيرد خانه در بهشت يافته باشد.
*******************
از حضرت رسول صلّی اللّه عليه وآله وسلّم منقول است كه : كسی بعد از اسلام فايده نيافته است كه بهتر باشد از برادری كه از برای خدا گرفته باشد.
*******************
در حديث ديگر منقول است كه : شخصی بحضرت امام محمد باقر عليه السلام عرض كرد كه بسيار است كه اندوهگين ميشوم بی سببی بحدي كه اهل و ياران من اثر آنرا از روی من مشاهده ميكنند، فرمود كه حق تعالی مؤ منان را از طينت بهشت آفريده و از نسيم رحمت خود در ايشان جاری گردانيده ، پس به اين سبب مؤ منان برادر پدری و مادری يكديگرند پس چون به روح يكی از مؤ منان اندوهی رسد مؤ منان ديگر برای اندوه او محزون ميشوند.

در حديث معتبر از حضرت رسول صلّی اللّه عليه وآله وسلّم منقول است كه : نظر كردن به روی امام عادل عبادتست ، نظر كردن به روی عالم عبادتست ، نظر كردن به روی پدر و مادر از روی مهربانی وشفقت عبادتست ، نظر كردن به روی برادری كه دوست داری او را برای خدا عبادت است .
از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام منقول است كه : برادران دونوعند يكی برادراني كه محل اعتماد باشند در دوستی و ياری وديگری برادران خنديدن و صحبت اما اول پس ايشان بمنزله دستند وبالند و اهلند ومالند پس چون بر برادری چنين اعتماد داشته باشی از برای او خرج كن مال و بدن خود را وبا دوستانش دوستی كن و با دشمنانش دشمنی كن و رازش را بپوشان وعيبش را مخفی دار و نيكيهايش را افشا كن ، بدانكه اين قسم برادران كمترند از گوگرد سرخ كه اكسير است ، اما دويم پس تو لذت صحبت ايشان را مييابی اين را از ايشان قطع مكن و توقع زياده از اين از ايشان مدار.

در احاديث معتبره ديگر وارد شده است كه : مؤ من برادر مؤ من است و ديده او است ، راهنمای او است ، با او خيانت نميكند، و بر او ظلم نميكند، او را فريب نميدهد، با او وعده كه كند خلف نميكند، با او دروغ نميگويد، غيبت او نميكند.
در حديث معتبر از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه : صداقت و ياری و دوستی حدی چند دارد كه هر كه همه آنها در او نباشد، او را بكمال صداقت نسبت مده ، كسيكه هيچيك از آنها در او نباشد، بهيچ چيز از صداقت او را نسبت مده ، اول آن كه آشكار و پنهانش با تو يكی باشد، دويم آنكه زينت تو را زينت خود داند غيب تو را عيب خود داند، سيم آنكه در به هم رسيدن مالی يا حكومتی سلوك خود را به او تغيير ندهد، چهارم آنكه آنچه توانائی او به آن رسد از تو منع نكند، پنجم آنكه در وقت نكبتها و بلاها تو را وانگذارد و ترك ياری تو نكند.
در حديث ديگر فرمود كه : هر كه از برادران مؤ من تو سه مرتبه باتو به غضب آيد و در هيچ مرتبه حرف بدی در حق تو نگويد، او را بدوستی و ياری خود بگير.
حلیه المتقین