1-فرمود: خدا دو آواز را بد دارد: شيون كردن هنگام مصيبت، و نی نواختن هنگام خوشی و نعمت.

2- فرمود: نشانه خشنودی خدا از خلقش ارزانی نرخهاشان و دادگری سلطان است و نشانه خشم خدا به خلقش جور سلطانشان و گرانی نرخهاشانست.

3- فرمود: چهارند كه در هر كه باشند در نور اعظم خدا است آنكه عصمت كارش شهادت بيگانگی خدا و رسالت من است و آنكه چون مصيبتی بدو رسد گويد إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ و آنكه چون خوبی باو رسد گويد الحمد للَّه و آنكه چون بخطا افتد گويد استغفر اللَّه و اتوب اليه.

4- فرمود: بهر كه چهار چيز دادند از چهار ديگرش دريغ نكنند هر كه آمرزش‏جوئی داده شد از آمرزش دريغ نشود، و بهر كه شكر داده شد از فزونی نعمت دريغ نشود، و بهر كه توبه داده شد از پذيرش دريغ نشود، و بهر كه دعا داده شد از اجابت دريغ نشود.

5- فرمود: دانش گنجينه ‏ها است و كليدهايش پرسش است بپرسيد خدايتان رحمت كناد زيرا چهار كس أجر و مزد دارند، پرسش كن و سخنگو و شنونده و دوستدارشان.

6- فرمود: از دانشمندان بپرسيد و با حكماء مخاطبه كنيد و با فقراء همنشين شويد.
مطالب مشابه
پندهای کوتاه از پیامبر اسلام (ص)
جملات قصار از پیامبر (ص)
پند های کوتاه از پیامبر اسلام (ص)