1- فرمود: هر كه شام و بام كند و سه چيز را دارا باشد نعمت دنيا بر او تمام است هر كه در بام و شامش تندرست باشد و آسوده خاطر و خوراك يك روز را دارد، و اگر چهارمين نعمت را داشته باشد نعمت دنيا و آن سرا را دارد و آن ايمانست.
*******************
2- فرمود: رحم كنيد بر عزيزی كه خوار شده و توانگری كه ندار شده و دانشمندی كه گرفتار نادانست.
**************************
3- فرمود: در دو صفت بيشتر مردم فريب خورده باشند تندرستی و آسودگی (يعنی به‏ آنها توجه ندارند)
*************************
4- فرمود: دلها در بند دوستی آن كسند كه نيكی به‏ کسب حلال
آنها كرده و دشمنی آنكه بدی بدانها كرده است
***************************
5- فرمود: ما گروه پيمبران مأموريم كه با مردم باندازه خردشان سخن كنيم.
**************************
6- فرمود: عبادت هفت جزء است و برتر همه كسب حلال است.
***************************
7- فرمود: ملعونست كسی كه رنج خود بر مردم اندازد.