به خدا سوگند اگر به مردم دستور مي دادم كه در ماه رمضان جز نماز فريضه را به جماعت نخوانند (و از خواندن نوافل شبهاي ماه رمضان به جماعت كه عمر دستور داده جلوگيري مي كردم ) و به آنها اعلام مي كردم كه نوافل به جماعت خواندن بدعت است ، برخي از همين لشگريانم كه اكنون به همراه من جنگ مي كنند فرياد مي زدند: اي مسلمانان سنت عمر دگرگون شد، علي ما را از نماز نافله در ماه رمضان باز ميدارد، و ترس آنرا دارم كه از يكسوي لشكر (بر من ) شورش كنند.
من چه كشيدم از دست اين امت ! از اختلافشان ، و از پيروي كردنشان از پيشوايان گمراه و خوانندگان به سوي دوزخ . (در اينجا دوباره سخن امام (عليه السلام ) بدنبال سخنان پيشين باز گردد و مي فرمايد):
و اگر از خمس بهره خويشاوندان را مي پرداختم كه خداي عزوجل (درباره آن ) مي فرمايد: (اگر به خدا و آنچه روز تميز حق و باطل روزيكه دو گروه تلاقي كردند ايمان آورده ايد)، سوره انفال آيه 41، و اين قسمت كه امام (عليه السلام ) استشهاد فرموده دنباله آيه خمس است ، و برخي گفته اند ذكر قسمت اخير براي اين است كه عقيده به خمس آل پيغمبر (صلي الله عليه و آله ) شرط ايمان به خدا و قرآن است ).
پس مائيم به خدا سوگند مقصود از خويشاوندان كه خدا ما را به خود و رسول خود (صلي الله عليه و آله ) مقرون ساخته و فرموده : از آن خدا و رسول و خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و در راه ماندگان ) (درباره ما و فرموده : (از آن خدا و رسول و خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و در راه ماندگان ) (درباره ما بالخصوص است ) تا دستگردان ميان توانگران شما نباشد، و آنچه را پيغمبر براي شما آورد بگيريد و آنچه را از آن نهي فرموده خودداري كنيد و از خدا بترسيد (در ستم كردن به خاندان محمد) كه به راستي خدا سخت كيفر است ) نسبت به كسيكه بدانها ستم كند.
و اين گفتار را خداي تعالي از روي مهري كه بما داشته فرموده و ثروتي است كه خدا ما را بدان بي نياز كرده و پيامبرش (صلي الله عليه و آله )را بدان سفارش فرموده ، و در سهم صدقه براي ما بهره اي مقرر نفرموده ، و خدا گرامي داشته و رسولش (صلي الله عليه و آله ) و ما خاندان را از اينكه از چركي دست مردم بما خوراك بدهد، و اينان خدا را تكذيب كرده و رسولش را نيز تكذيب كردند، و كتاب خدا را كه گوياي به حق ما است انكار كردند، و آن فرضي را كه خدا براي ما فرض كرده بود از ما بازداشتند، هيچ خانواده پيغمبري از امت پيغمبرش نديد آنچه را ما پس از پيغمبر (صلي الله عليه و آله ) ديديم ، و خدا كمك كار ما است بر هر كس كه بما ستم كرده و جنبش و نيروئي نيست جز به خداي والاي بزرگ
مطالب مشابه
خطبه ای از امیر مومنان بخش 1
خطبه ای از امیر مومنان بخش 2