سليم بن قيس هلالی گويد: امير مؤ منان (عليه السلام ) خطبه ای ايراد فرمود بدين ترتيب كه پس از حمد و ثنای الهی درود بر پيغمبر (صلی الله عليه و آله ) فرستاد سپس فرمود:
آگاه باشيد كه آنچه بيشتر از آن بر شما بيمناكم دو خصلت است : پيروی از هوای نفس و آرزوی دراز، اما پيروی از هوای نفس شخص را از حق باز دارد، و اما آرزوی دراز آخرت را بدست فراموشی سپارد، آگاه باشيد كه همانا دنيا پشت كنان كوچ كرده ، و آخرت روی كنان (به سوی شما) روی نموده ، و برای هر يك از ايندو فرزندان (و علاقه مندانی ) است ، شما از فرزندان (و علاقه مندان ) آخرت باشيد و از فرزندان دنيا نباشيد، زيرا كه امروزه روز عمل است و حسابی در كار نيست ، و فردای قيامت روز حساب است و عملی در كار نيست و جز اين نيست كه آغاز وقوع فتنه ها و آشوبها از هواهای نفسانی پيروی شده و احكامی است كه بدعتگزاری شده و در آنها با حكم خدا مخالفت شود و مردانی در آنها بجای مردان ديگر سرپرستی آن احكام را به عهده گيرند.
آگاه باشيد كه اگر حق خالص و پاك (از باطل در ميان مردم ) بود هيچ اختلافی در كار نبود، و اگر باطل خالص (از حق ) نيز می بود بر هيچ خردمندی پوشيده نمی ماند، ولی از هر كدام آنها مشتی برگرفته شده و آنها را با هم آميخته اند، و در اينجاست كه شيطان بر دوستان خود استيلا يابد و آنانكه جانب خدا برايشان سرانجام نيك پيش بينی شده نجات يابند، من خود شنيدم از رسول خدا (صلی الله عليه و آله ) كه می فرمود چگونه ايد در آنوقتی كه شما را در بر گيرد فتنه (و گمراهی ) آنچنانی كه كودك خردسال در آن پرورش يابد و مرد بزرگسال در آن پير شود، مردم بدان طريقه كج بروند و آن را برای خود روش و سنتی قرار دهند كه چون چيزی از آن روش كج به روش حق تبديل يابد بگويند: سنت تغيير يافته و كار زشتی به نظر مردم بيايد، سپس بلا و گرفتاری سخت شود و ذريه و نژاد (مسلمانان ) به اسارت افتند. و فتنه و آشوب آنانرا درهم بكوبد چنانچه آتش هيزم را بكوبد و آسيا دانه گندم را.
آنان برای غير خدا مسئله آموزند، و برای غير عمل دانش جويند، و با كارهای آخرت دنيا طلبند
مطالب مشابه
خطبه ای از امیر مومنان بخش 2
خطبه ای از امیر مومنان بخش 3