محمد بن مسلم گويد به حضرت صادق عليه السلام عرض كردم، چه می‏شود مردمی را متهم به دروغ نيستند حديثی را بواسطه از رسول خدا (ص) روايت می‏كنند ولی از شما خلافش به ما می‏رسد؟ فرمود: حديث هم مانند قرآن نسخ می‏شود.
اصول کافی جلد ا باب اختلاف حدیث روایت 2
****************
ابن حازم گويد: چه می‏شود كه من از شما مطلبی می‏پرسم و شما جواب مرا می‏گوييد و سپس ديگری نزد شما می‏آيد و به او جواب ديگری می‏فرمائيد! فرمود: ما مردم را به زياد و كم ( به اندازه عقلشان) جواب می‏گوييم. عرض كردم، بفرماييد آيا اصحاب پيغمبر (ص) بر آن حضرت راست گفتند يا دروغ بستند! فرمود: راست گفتند. عرض كردم پس چرا اختلاف پيدا كردند؟ فرمود: مگر نمی‏دانی كه مردی خدمت پيغمبر (ص) می‏آمد و از او مسأله‏ای می‏پرسيد و آن حضرت جوابش می‏فرمود و بعدها به او جوابی می‏داد كه جواب اول را نسخ می‏كرد پس بعضی از احاديث بعضی ديگر را نسخ كرده است.
اصول کافی جلد ا باب اختلاف حدیث روایت 2
************