از حضرت رسول صلّی اللّه عليه وآله وسلّم منقول است كه نهی فرمود از عريان شدن در شب و روز
از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام منقول است كه هرگاه مرد عريان شود شيطان به سوی او نظر ميكند و طمع ميكند در آنكه او را به معصيت در آورد.
و فرمود سزاوار نيست مرد را كه جامه خود را از ران خود دور كند وقتيكه در ميان جماعتی نشسته باشد
و فرمود كه چون جامه را از بدن بيرون آوريد بسم اللّه بگوئيد تا جنيان نپوشند و اگر نگوئيد جنيان آنجامه را ميپوشند تا صبح .
از حضرت صادق عليه السلام منقول استكه سزاوار نيست زن مسلمان را كه روپاك يا پيراهنی بپوشد كه ته نمايان باشد.
از حضرت امام محمدباقر عليه السلام منقول است كه عرض مقنعه حضرت فاطمه عليه السلام آن قدر بود كه تانصف بازوی آنحضرت ميرسيد وهمه زنان را بايد كه چنين كنند.
از حضرت صادق عليه السلام به سند معتبر منقول استكه ادنای اسراف آنستكه جامه اندرون وبيرون يكی باشد.
در حديث ديگر منقول است كه اسحق بن عمار از آنحضرت پرسيد كه مؤ من ميتواند ده پيراهن داشته باشد فرمود بلی گفت كه بيست پيرهن فرمود بلی اين اسراف نيست اسراف آن است كه جامه كه بايد برای زينت نگاه داشته به عوض جامه كه در وقت ديگر بپوشند بپوشی .
در روايت ديگر از حضرت امام موسی سؤ ال كردند كه كسی ده پيراهن داشته باشد اسراف است فرمودند كه نه بلكه از برای محافظت جامه اين بهتر است ، بلكه اسراف آنست كه جامه نگاهداشتنی را در جاهای كثيف بپوشی .

از حضرت باقر منقول است كه كوتاه كردن جامه راحت جامه است و بيشتر بافی ميماند وفرمود كه جامه پاكيزه پوشيدن دشمن را منكوب ميكند.
از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام منقول استكه شستن جامه اندوه و غم را برطرف ميكند و موجب قبولی نماز ميگردد.
حضرت رسول صلّی اللّه عليه وآله وسلّم فرمود كه هر كه جامه پوشد بايد پاكيزه باشد.
از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام منقول است كه شش چيز است كه ازاخلاق قوم لوط است كمان گلوله انداختن و سنگريزه انداختن به يك ديگر و قندران خائيدن در راهها و جامه برزمين كشيدن از روی تكبر و بندهای قبا و پيراهن را گشودن .
به سند معتبر منقول استكه شخصی بخدمت حضرت صادق عليه السلام آمد ديد كه گريبان جامه را پنبه (وصله ) كرده اند آنشخصی بتعجب نظر ميكرد حضرت فرمود كه چرا چنين نظرميكنی گفت از پينه جامه تعجب ميكنم . كتابی در پيش حضرت عليه السلام گذاشته بود فرمود بخوان . در آنجا نوشته بود كه ايمان ندارد كسی كه حيا ندارد و مال نيست كسی را كه معيشت به اندازه نمی كند و نو نيست كسی را كه جامه كهنه ندارد.
حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام فرمود كه آن قدر پينه(وصله) برجامه خود زدم كه شرم كردم از آنكس كه بر آن پينه ميزد.
از حضرت صادق عليه السلام منقولستكه هر كه گريبان جامه را پينه زند و كفش را پينه كند و چيزي كه برای خانه خرد بردارد به خانه برد از تكبر ايمن گردد.
حلیه المتقین
مطالب مشابه
آداب پوشیدن زیر جامه
اداب لباس نو پوشیدن
رنگ برخی از لباس های اهلبیت علیهم السلام
بهترین رنگها ی لباس
دربیان جامه هائیکه حرام است پوشیدن آنها
درفضیلت تجمل و زینت کردن
درپوشیدن پنبه و کتان و پشم
لباس فاخر پوشیدن