به سند صحيح از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است كه چون كسی جامه نو بپوشد اين دعا بخواند: اَللّهُمِّ اجْعَلْهُ ثَوْبَ يُمْنِ وَتُقی وَبَرَكَةَ اللّهُمَّ ارْزُقْنی فيهِ حُسْنَ عِبادَتِكَ وَ عَمَلاً بِطاعَتَكِ وَاَداءَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ اَلْحَمْدُلِلّهِ الَّذی كَسانی ما اُواری بِهِ عَوْرَتی وَاَتَجَّمَلُ بِهِ فی النّاسِ
*************************
به سند معتبر از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام منقول است كه حضرت رسول صلّی اللّه عليه وآله وسلّم اين دعا را تعليم می نمود كه در وقت پوشيدن جامه نو بخوانم :اَلْحَمْدُلِلّهِ الِّذی كَسانی مِنَ الْلّباسِ ما اَتَّجِمَّلُ بِهِ فی النّاسِ اَللّهُمَّ اجْعَلْها ثِيابَ بَرَكَةٍ اَسْعی فيها لِمَرْضاتِكَ وَ اَعْمُر فَيه مَساجِدَكَ پس فرمود يا علی هر كه ايندعا بخواند چون جامه را بپوشد آمرزيده شود.
*************************
درحديث ديگر از حضرت موسی بن جعفر منقول است كه سزاوار است كسی كه جامه نو بپوشد دست بر آن بمالد و بگويد:اَلْحَمْدُلِلّهِ الَّذی كَسانی ما اُواری بِهِ عَوْرَتی وَاْتَجَمَّلُ بِهِ فی النّاسِ وَ اَتَزَيَّنُ بِهِ بَيْنَهُمْ.
*************************

از حضرت ابي عبدالله عليه السلام منقول است كه هر كه آبی در ظرف نوی بكند و سی و دو مرتبه سوره انا انزلناه فی ليلة القدر بر آن بخواند و بر جامه نو بپاشد در هنگام پوشيدن پيوسته در فراخی روزی باشد تا تاری از آن جامه باقی باشد.
*************************
در حديث ديگر از آنحضرت مرويست كه چون جامه نو بپوشی بگو لا اِلهَ اِلاّ اللّهُ مُحَّمَدٌرَسوُلُ اللّهِ تا از آفتها نجات يابی و چيزی را كه دوست داری بسيار آنرا ياد مكن كه آنرا درهم ميشكند و چون به كسی كاری داشته باشی در غايبانه او را دشنام مده كه در دل او اثر ميكند.
*************************
به سند معتبر منقول است كه حضرت علی بن موسی الرضا عليه السلام چون جامه ميپوشيدند جامه ها را در جانب راست ميگذاشتند و چون رخت نو ميپوشيدند قدح آبی ميطلبيدند و سوره قل هوالله احد و آية الكرسی و سوره قل يا ايهاالكافرون هر يك را ده نوبت در آن ظرف می خواندند و آن آب را بر جامه ميپاشيدند و می فرمودند هر كه چنين كند پيوسته در فراخی روزی باشد مادامی كه تاری از آن جامه باقی است .
*************************
به سند معتبر از حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام منقول است كه چون خدای تعالی جامه نو بكسی عطا فرمايد و بپوشد بايد كه وضو بسازد و دو ركعت نماز بگذارد و در هر ركعت سوره حمد و آية الكرسی و قل هواللّه احد واناانزلناه فی ليلة القدر بخواند پس حمد كند خداوندی را كه عورت او را پوشاند و درميان مردم او را مزين ساخت و بسيار بگويد لاحَوْلَ وَلاقُوّةَ اِلاّ بِاللّهِ الْعَلِیِّ الْعَظيمِ پس اگر چنين كند در آن جامه معصيت خدا نكند و بعدد هر تاريكه در آن جامه است ملكی خدا را به پاكی ياد كند وبرای او استغفار كند وبراو ترحم كند.
*************************
به سند معتبر از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه هر كه جامه نو ببرد و آبی درظرفی كند و سی وشش مرتبه سوره اناانزلناه فی ليلة القدر بخواند هرگاه كه به آيه تنزل الملائكة برسد اندكی از آب را نرم به جامه بپاشد پس دو ركعت نماز بكند و دعا كند و بگويد اَلْحَمْدُالله الَّذی رَزَقَنی ما اَتَجَمَّلُ بِهِ فی النّاسِ وَ اُواری بِهِ عَوْرَتی وَ اُصَلِّی فيهِ لِرَبّی و خدا را شكر كند پيوسته در فراخی نعمت باشد تا آن جامه كهنه شود.
حلیه المتقین
مطالب مشابه
آداب پوشیدن زیر جامه
رنگ برخی از لباس های اهلبیت علیهم السلام
بهترین رنگها ی لباس
دربیان جامه هائیکه حرام است پوشیدن آنها
درفضیلت تجمل و زینت کردن
درپوشیدن پنبه و کتان و پشم
لباس فاخر پوشیدن