از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام منقول است كه حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام رفت به بازار و سه جامه (لباس) برای خود خريد به يك اشرفی پيراهن را تا نزديك بند پا ولنگ راتانيمه ساق وردا را از پيش تاپستان و از عقب تا پائين تر از كمر پس دست به آسمان برداشت و پيوسته حمد الهی مينمود بر اين نعمت تا به خانه باز گشت .
********************
حضرت صادق فرمود كه جامه (لباس) آنچه از غوزك پا ميگذرد در آتش جهنم است .
*********************
از حضرت موسی كاظم عليه السلام منقول است كه حقتعالی به پيغمبرش فرمود كه وَثيابَكَ فَطَهِّرْ كه ترجمه لفظی اش آن است كه جامه (لباس) های خود را پس پاك گردان حضرت فرمود كه جامه (لباس) های آن حضرت پاك بود وليكن مراد الهی آنست كه جامه (لباس) را كوتاه كن كه آلوده نشود.
روايت ديگر يعنی بردار كه به زمين كشيده نشود.
*******************
در روايت حسن از حضرت باقر عليه السلام منقول است كه حضرت رسول صلّی اللّه عليه وآله وسلّم شخصی را وصيت فرمود زينهار كه پيراهن و ازار خود را بلند مياويز كه اين از تكبراست و خداتكبر را دوست نميدارد.
******************
در حديث معتبر منقول است كه حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام چون پيراهن می پوشيدند آستين را ميكشيدند آنچه از سرانگشتشان ميگذشت ميبريدند.
*******************
حضرت رسول صلّی اللّه عليه وآله وسلّم به ابوذر فرمود كه هر كه از روی تكبر جامه (لباس) اش را بزمين كشد حقتعالی در قيامت نظر رحمت باو نفرمايد و ازار مرد تا نصف ساق است و تا بند پا هم جايز است و زياده در آتش است .
حلیه المتقین