ولادت
وی از ياران امام حسن عسكری عليه السلام می باشد و از چهره های سرشناس ياران ائمه عليهم السلام و راويان حديث به شمار می آيد.
او را می توان از بزرگان قرن سوم هجری برشمرد.
سخنان علما
نجاشی درباره او می فرمايد:
((محمد بن حسن بن فروخ صفار يكی از چهره های درخشان شيعه در شهر قم بوده ، وی شخصيتی مورد اطمينان و دارای ارزشی والا است . روايات او بر بسياری از روايات ترجيح داده می شود. او تأليفات فراوانی نيز دارد.))
شيخ طوسی در كتاب فهرست می فرمايد:
((محمد بن حسن صفار اهل قم می باشد. وی تأليفات فراوانی دارد و نامه هايی نيز به امام حسن عسكری عليه السلام فرستاده است كه آن نامه ها و جواب آنها موجودند و در اختيار می باشند.))

علامه حلی در كتاب خلاصه می فرمايد:
((محمد بن حسن بن فروخ از چهره های سرشناس شيعه در شهر قم و مورد اطمينان است و شخصيتی عظيم الشأن است كه روايات او برتر می باشند.))
اساتيد
صفار از شخصيت های كم نظير راويان شيعه به شمار می آيد و از محضر علمای فراوانی از ياران ائمه عليهم السلام بهره برده است كه اينك به برخی از آنها اشاره می كنيم :
ابراهيم بن اسحاق ، احمد بن ابی عبد الله برقی ، احمد بن حسن بن علی بن فضال ، احمد بن محمد بن ابی نصر، احمد بن محمد بن مسلم ، ايوب بن نوح ، حسن بن علی بن فضال ، علی بن ابراهيم و بسياری ديگر از شخصيت های بزرگ و راويان احاديث ائمه معصومين عليهم السلام .
شاگردان
چهره های فراوانی نيز از محضر درس اين شخصيت بزرگ بهره برده اند مانند:
احمد بن ادريس ، علی بن حسين بابويه ، احمد بن داود بن علی ، احمد بن محمد، سعد بن عبد الله ، محمد بن جعفر مؤدب ، محمد بن حسن بن وليد، محمد بن حسين ، محمد بن يحيی عطار، محمد بن يعقوب كلينی و بسياری ديگر از چهره های علم و دانش در آن زمان .
تأليفات
صفار دارای تأليفات فراوانی است از جمله :
كتاب الصلوة ، كتاب الوضوء، كتاب الجنائز، كتاب الصيام ، كتاب الحج ، كتاب النكاح ، كتاب الطلاق ، كتاب المزار، كتاب الرد علی الغلاة ، كتاب التقيه ، كتاب المناقب ، كتاب بصائر الدرجات ، كتاب ما روی فی اولاد الائمه ، كتاب الجهاد.
دوران زندگی
صفار در دورانی زندگی می كرد كه ظلم و جنايت و خفقان بنی عباس به نهايت خود رسيده بود.
بسياری از شيعيان و ياران ائمه عليهم السلام در زندان ها و شكنجه گاه ها به سر می بردند و حتی امامان معصوم نيز در خانه های خود تحت مراقبت و نظر به سر می بردند و به اين دليل به امام حسن عسكری عليه السلام عسكری می گويند كه آن حضرت را در منطقه نظامی تحت نظر داشتند و در آنجا سكونت داده بودند.
صفار يكی از چهره های درخشان آن روزگار است كه با استفاده های فراوان از شخصيت های علمی آن زمان و نوشتن نامه های خصوصی و مخفيانه خدمت امام حسن عسكری عليه السلام خود را به آن حضرت مرتبط می كرد و شيعيان را از نور وجود ايشان بهره مند می ساخت .
شهر قم
قم از دير باز پايگاه شيعيان محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه عليهم بوده است و چهره های فراوانی در اين شهر درخشيده اند كه حافظان و پاسداران معارف ائمه معصومين عليهم السلام بوده اند.
يكی از اين چهره ها محمد بن حسن صفار می باشد. او را به عنوان يكی از چهره های سرشناس شيعه در شهر قم می شناسند كه با حفظ و نقل روايات ، خدمت بزرگی به جهان تشيع نموده و شخصيتهايی همچون كلينی با نقل روايات او تلاش او را به نتيجه رسانده است .
وفات
سرانجام پس از عمری خدمت به علوم آل محمد صلوات الله عليهم در سال 290 هجری و در شهر قم به ديار باقی شتافت .