حکمت 147
(علمي ، اخلاقي ، اعتقادي ) و درود خدا بر او، فرمود: (کميل بن زياد مي ‏گويد: امام دست مرا گرفت، و به سوي قبرستان کوفه برد، آنگاه آه پردردي کشيد و فرمود) اي کميل بن زياد اين قلب‏ها بسان ظرفهايي هستند، که بهترين آنها، فراگيرترين آنهاست، پس آنچه را مي ‏گويم نگاه‏دار:
1- اقسام مردم (مردم شناسي
«» مردم سه دسته‏اند، دانشمند الهي ، و آموزنده‏اي بر راه رستگاري ، و پشّه‏ هاي دست خوش باد و طوفان و هميشه سرگردان، که به دنبال هر سر و صدايي مي ‏روند، و با وزش هر بادي حرکت مي ‏کنند، نه از روشنايي دانش نور گرفتند، و نه به پناهگاه استواري پناه گرفتند.
2- ارزش‏هاي والاي دانش
اي کميل: دانش بهتر از مال است، زيرا علم، نگهبان تو است، و مال را تو بايد نگهبان باشي مال با بخشش کاستي پذيرد امّا علم با بخشش فزوني گيرد، و مقام و شخصيّتي که با مال به دست آمده با نابودي مال، نابود مي ‏گردد. اي کميل بن زياد شناخت علم راستين (علم الهي ) آييني است که با آن پاداش داده مي ‏شود، و انسان در دوران زندگي با آن خدا را اطاعت مي ‏کند، و پس از مرگ، نام نيکو به يادگار گذارد. دانش فرمانروا، و مال فرمانبر است.

3- ارزش دانشمندان
اي کميل ثروت اندوزان بي تقوا مرده گرچه به ظاهر زنده ‏اند، امّا دانشمندان، تا دنيا برقرار است زنده ‏اند، بدن‏هايشان گرچه در زمين پنهان امّا ياد آنان در دل‏ها هميشه زنده است.
4- اقسام دانش پژوهان
بدان که در اينجا (اشاره به سينه مبارک کرد) دانش فراواني انباشته است، اي کاش کساني را مي ‏يافتم که مي ‏توانستند آن را بياموزند آري تيز هوشاني مي ‏يابم امّا مورد اعتماد نمي ‏باشند، دين را وسيله دنيا قرار داده، و با نعمت‏هاي خدا بر بندگان، و با برهان‏هاي الهي بر دوستان خدا فخر مي ‏فروشند. يا گروهي که تسليم حاملان حق مي ‏باشند امّا ژرف انديشي لازم را در شناخت حقيقت ندارند، که با اوّلين شبه ه‏اي ، شک و ترديد در دلشان ريشه مي ‏زند پس نه آنها، و نه اينها، سزاوار آموختن دانش‏هاي فراوان من نمي ‏باشند. يا فرد ديگري که سخت در پي لذّت بوده، و اختيار خود را به شهوت داده است، يا آن که در ثروت اندوزي حرص مي ‏ورزد، هيچ کدام از آنان نمي ‏توانند از دين پاسداري کنند، و بيشتر به چهارپايان چرنده شباهت دارند، و چنين است که دانش با مرگ دارندگان دانش مي ‏ميرد.
5- ويژگي ‏هاي رهبران الهي
آري خداوند زمين هيچ گاه از حجّت الهي خالي نيست، که براي خدا با برهان روشن قيام کند، يا آشکار و شناخته شده، يا بيمناک و پنهان، تا حجّت خدا باطل نشود، و نشانه‏ هايشان از ميان نرود. تعدادشان چقدر و در کجا هستند به خدا سوگند که تعدادشان اندک ولي نزد خدا بزرگ مقدارند، که خدا به وسيله آنان حجّت‏ها و نشانه‏ هاي خود را نگاه مي ‏دارد، تا به کساني که همانندشان هستند بسپارد، و در دل‏هاي آنان بکارد، آنان که دانش، نور حقيقت بيني را بر قلبشان تابيده، و روح يقين را دريافته‏اند، که آنچه را خوشگذاران‏ها دشوار مي ‏شمارند، آسان گرفتند، و با آنچه که ناآگاهان از آن هراس داشتند أنس گرفتند. در دنيا با بدن‏هايي زندگي مي ‏کنند، که ارواحشان به جهان بالا پيوند خورده است، آنان جانشينان خدا در زمين، و دعوت کنندگان مردم به دين خدايند. آه، آه، چه سخت اشتياق ديدارشان را دارم کميل هر گاه خواستي باز گرد.
حکمت 148
نقش سخن در شناخت انسان (رفتار شناسي )
(اخلاقي ، علمي ) و درود خدا بر او، فرمود: انسان زير زبان خود پنهان است«».

حکمت 149
ضرورت خودشناسي
(اخلاقي ) و درود خدا بر او، فرمود: نابود شد کسي که ارزش خود را ندانست.