سخن مشاهیر در مورد دنیا آخرت وزندگی

بدون نظر »

ابوحازم گفته است : از مردمی در شگفتم كه برای دنيايی می كوشند، كه هر روز گامی از آن ، دور می شوند و برای دنيايی نمی كوشند، كه هر روز گامی به آن نزديك می شوند.
**********************************
هارون الرشيد فضيل عياض را گفت : چه بسيار زهد می ورزی ! و فضيل گفت : زهد تو از من بيش است . چه ، من ، در اين دنيای ناپايدار می پرهيزم و تو در دنيای پايدار آخرت .
*******************************
حكيمی گفت : چيزی پربهاتر از زندگی نيست . و زيانی بالاتر از آن نيست كه آن را جز در جهت زندگی جاويد به كار برند.

خطبه ای از پیامبر اکرم (ص) فرمان برداری از خدا

بدون نظر »

ای مردم ! خود را به زيور فرمانبرداری از خدا بياورييد! و لباس قناعت و خوف از پروردگار را بر اندام خويش بپوشانيد و آخرت را برای خويش ‍ مسلم سازيد! و برای قرارگاه جاودانی خود بكوشيد! و بدانيد! كه بزودی كوچ خواهيد كرد. و به سوی خدا می رويد. و در آن جهانی ، جز كار نيكو، كه از پيش فرستاده ايد، يا پاداش پسنديده ای كه پيش از آن آماده كرده ايد، بهره ديگری نخواهد داشت . بهره شما، از كردار نيكی ست ، كه پيش از خود فرستاده ايد و پاداش شما، شايسته اعمالی ست كه به جا آورده ايد.
هان ! كه زيورهای دنيا، شما را نفريبد و از مراتب بهشت باز ندارد! و آن روز كه پرده های ترديد برداشته شود، هر انسانی به جايگاه خويش ‍ می رسد و آرامگاه خويش را می بيند
کشکول شیخ بهایی

عدول كردن از حق به باطل در وقت مردن

بدون نظر »

عديله عند الموت يعنی عدول كردن از حق به باطل در وقت مردن و آن چنان است كه شيطان نزد محتضر حاضر شود و او را وسوسه كند و به شك اندازد تا او را از ايمان بيرون برد و از اين جهت است كه در دعاها استعاذه از آن شده و جناب فخر المحققين ، رحمة الله فرموده كه هر كس بخواهد از آن سالم بماند استحضار كند ادله ايمان و اصول خمسه را با ادله قطعيه و صفای خاطر و بسپرد آنرا به حق تعالی كه در وقت حضور موت به او رد فرمايد به اين طريق و بعد از ذكر عقايد حقه بگويد:
اللهم يا ارحم الراحمين انی قد اءودعتك يقينی هذا و ثبات دينی و اءنت خير مستودع و قد اءمرتنا بحفظ الودايع فرده علی وقت حضور موتی . پس بر حسب فرمايش آن بزرگوار خواندن دعای عديله معروف و استحضار معنی آن در خاطر برای سلامت جستن از خطر عديله عندالموت نافع است .
ادامه نوشتار »

چند هشدار از کلمات امیر المومنین علی (ع)

بدون نظر »

امير المؤمنين (ع) فرمود:
بسا غافلى كه جامه ميبافد تا بپوشد و آن جامه كفن او است خانه سازد تا مسكن گيرد و آنجا گور او است
به على (ع) عرض شد آمادگى براى مرگ چيست ؟ فرمود اداى واجبات و كناره كردن از حرامها و بدست آوردن مكارم سپس ‍ باكى نباشد كه مرگ بر او آيد، يا او به مرگ گرايد، به خدا باك ندارد پسر ابى طالب كه بر مرگ افتد يا مرگش درگيرد
امير المؤمنين در يكى از خطبه هايش ‍ فرمود ايا مردم به راستى دنيا خانه نيستى و آخرت خانه زيستى است از گذرگاه خود توشه گيريد براى قرارگاه خويش پرده خود را نزد كسى كه راز شما داند ندريد، دلهاى خود را از دنيا بيرون كنيد پيش از آنكه تنهاى شما را بيرون برند در دنيا زنده شديد و براى آخرت آفريده شديد دنيا چون زهر است كسى آن را بخورد كه نشناسد بنده كه مرد فرشتگان گويند چه پيش ‍ داشت و مردم گويند چه بر جا گذاشت برگ عيشى پيش فرستيد كه از آن شما است و پس انداز نكنيد كه بر زيان شما است محروم كسى است كه از بهره مالش محروم باشد و رشك بر آن برند كه ميزانش از صدقات و خيرات سنگين است و در بهشت بستر خود گسترده داشته و راه صراط خود را شسته كرده .

آماده شدن برای آخرت موعظه ای از امیر مومنان

بدون نظر »

اما بعد. دنيا روی در رفتن دارد و بانگ وداع برداشته و آخرت روی درآمدن دارد و بناگاه ، رخ می نمايد. بدانيد، كه امروز، روز به تن و توش ‍ آوردن اسبان است و فردا روز مسابقه . هر كه پيش افتد، بهشت جايزه اوست و هر كه واپس ماند، آتش جايگاه او. آيا كسی نيست ، كه پيش از آنكه مرگش در رسد، از خطای خود توبه كند؟ آيا كسی نيست ، كه پيش از بدحالی و شوربختی ، برای خويش كاری كند بدانيد كه شما در اين روزهای عمر غرق اميدها و آرزوهاييد و، حال آنكه ، مرگ پشت سر شما كمين كرده است . هر كس در اين روزها، پيش از رسيدن مرگش برای خود كاری كند، كارش بدو سود رساند و مرگش زيان نرساند و هر كه ، در اين روزها، قصور ورزد و برای خود كاری نكند، كارش سود ندهد و مرگش زيان رساند.
ادامه نوشتار »

موعظه ای دیگر از امیر المومنین

بدون نظر »

آخرين منزل ، روياروى شماست و مرگ پشت سرتان . و با آواز خود شما را به پيش مى راند. سبكبار شويد تا برسيد. زيرا آنان كه از پيش ‍ رفته اند چشم به راه شما واپس ماندگان اند.
نهج البلاغه خطبه 21

آسانی سکرات موت

بدون نظر »

از حضرت صادق (ع) مروى است كه هر كس جامه زمستانى يا تابستانى را بر برادر خود بپوشاند، خداوند او را از جامه هاى بهشتى مى پوشاند و سكرات مرگ را بر او آسان مى كند و قبرش را گشاد مى سازد.
************************
و از حضرت رسول صلى الله عليه و آله منقول است كه هر كه برادر خود را حلوائى بخوراند حق تعالى تلخى مرگ را از او برطرف مى كند.
و از چيزهائى كه براى محتضر سودمند است خواندن سوره يس ، و الصافات و كلمات فرج است .
**********************
ادامه نوشتار »

حکایتی از عاق والدین

بدون نظر »

روايت شده كه حضرت رسول صلى الله عليه و آله نزد جوانى بهنگام وفات او حاضر شد پس به او فرمود: بگو: لا اله الا الله ، آنگاه زبان آن جوان بسته شد و نتوانست بگويد، و هر چه حضرت تكرار كرد باز نتوانست بگويد؛ پس حضرت به آن زنى كه كنار جوان بود گفت : آيا اين جوان مادر دارد؟ عرض كرد: بلى من مادر او مى باشم فرمود: آيا تو بر او خشمناكى ؟ گفت : بلى و الان شش سال است كه با او سخن نگفته ام حضرت فرمود كه از او راضى شو. آن زن گفت رضى الله عنه برضاك يا رسول الله و چون اين كلمه را كه مُشعِر بر رضايت او بود از پسرش گفت ، زبان آن جوان باز شد. حضرت به او فرمود بگو: لا اله الا الله گفت : لا اله الا الله حضرت فرمود چه مى بينى ؟ عرض كرد: مرد سياه قبيح المنظر با جامه هاى چركين و بدبو كه نزد من آمده و گلو و راه نفس مرا گرفته . حضرت فرمود: بگو: يا من يقبل اليسير و يعفو عن الكثير اقبل منى اليسير واعف عنى الكثير انك انت الغفور الرحيم آن جوان اين كلمات را گفت آن وقت حضرت به او فرمود: نگاه كن چه مى بينى ؟ گفت : مردى سفيد رنگ ، نيكو صورت ، خوشبو با جامه هاى خوب را مى بينم كه به نزدم آمده و آن سياه پشت كرده و مى خواهد برود؛ حضرت فرمود: اين كلمات را تكرار كن ، تكرار كرد، حضرت فرمود: چه مى بينى ؟ عرض كرد: ديگر آن سياه را نمى بينم و آن شخص نورانى نزد من است ، پس در آن حال آن جوان وفات كرد.
منازل الاخره

آسانی سختی های جان کندن

بدون نظر »

شيخ صدوق از حضرت صادق (ع) روايت كرده كه فرمود هر كه بخواهد كه حق تعالى بر او سكرات مرگ را آسان كند بايد صله ارحام و خويشان خود كند، و به پدر و مادر خود نيكى و احسان نمايد، پس هر گاه چنين كند خداوند دشواريهاى مرگ را، بر او آسان كند و در حيات خود فقر به او نرسد.

یک هشدار

بدون نظر »

حضرت امام حسن مجتبى (ع) در موقع ارتحال خود به جنادة بن ابى اميه فرمود: استعد لسفرك و حصل زادك قبل حلول اءجلك يعنى : مهياى سفر آخرت شو و توشه آن سفر را پيش از رسيدن اجل تحصيل نما
*****************************
روايت شده كه حضرت اميرالمؤ منين (ع) در هر شب هنگامى كه مردم به خوابگاه خود مى رفتند صداى نازنينش به حدى بلند مى شد كه صداى آن حضرت را تمام اهل مسجد و كسانى كه همسايه مسجد بودند مى شنيدند و مى فرمود: تجهزوا رحمكم الله فقد نودى فيكم بالرحيل ؛ يعنى آماده شويد و اسباب سفر خود را مهيا كنيد، خدا شما را رحمت كند، همانا منادى مرگ نداى ((الرحيل )) در ميان شما بلند كرده
منازل الاخره