خواص پیاز

بدون نظر »

ﻣﻴﺴﺮ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻏﻠﺎﻡ ﺳﻴﺎﻩ ﮔﻔﺘﻪ: ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﺷﻨﻴﺪﻡ ﻛﻪ ﻣﻰ ﮔﻔﺖ: «ﭘﻴﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺭ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺍﺳﺖ: ﺩﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻦ ﺩﻧﺪﺍﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺁﺏ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺟﻤﺎﻉ ﺭﺍ ﻧﻴﺮﻭ ﻣﻰ ﺑﺨﺸﺪ».
خصال صدوق

سخن بزرگان در مورد قناعت

بدون نظر »

حكيمی را گفتند: چيزی برتر از طلا ديدی ؟ گفت : بلى ! قناعت و ناظر به اين معنی است سخن حكيمی ديگر كه گفت : بى نيازی از چيزی ، بهتر از بى نيازی با آن چيزاست .
کشکول شیخ بهایی

خواندن شعر در مدح اهلبیت

بدون نظر »

درحديث معتبر از حضرت صادق ((عليه السلام )) منقول است كه هركه درمدح اهل بيت صلوات الله عليهم يك بيت شعر بگويد حق تعالى براى او خانه در بهشت بنا كند.
درحديث ديگر فرمود كه هركه در مدح ما بيتى از شعر بگويد مؤ يد بروح القدس گردد.
درحديث ديگر ازحضرت امام رضا ((عليه السلام )) منقول است كه هرمؤ منى كه يك بيت شعر در مدح اهل بيت بگويد، حقتعالى براى او در بهشت شهرى بنا كند بزرگتر ازهفت برابر دنيا و چون در آن شهر آيد، هر ملك مقرب و هر پيغمبر مرسل بديدن اوبيايند
حلیه المتقین دربیان بعضى از آداب متفرقه و فواید نافعه

توانگری

بدون نظر »

از حضرت امير المؤ منين ((عليه السلام )) منقول است كه چند است كه باعث پريشانى ميشوند و چند چيز است كه باعث توانگرى ميشوند اما آنها كه موجب فقر وپريشانى ميشوند
تارعنكبوت را درخانه گذاشتن
درحمام بول كردن و درحال جنابت چيزى خوردن
با چوب گز خلال كردن
ايستاده شانه كردن
خاكروبه را در خانه گذاشتن
قسم دروغ خوردن
زنا كردن
اظهار حرص كردن
خواب كردن در ميان نماز شام و خفتن و خواب كردن بعد از صبح پيش از طلوع آفتاب
دروغ بسيار گفتن
غنا و خوانندگى شنيدن
مردى را كه در شب سؤ ال كند چيزى ندادن
خرج را زياده از اندازه كردن
با خويشان بدى كردن

اما آنها كه موجب توانگرى و زيادتى مال ميشوند
ادامه نوشتار »

بر طرف شدن غم

بدون نظر »

ازحضرت صادق ((عليه السلام )) منقول است كه ده چيز است كه اندوه را برطرف ميكند راه رفتن وسوار شدن و سر در آب فروبردن و بسبزه زار نگاه كردن و خوردن و آشاميدن و جماع كردن و مسواك كردن و سرشستن باخطمى و نظر بر روى زن مقبول كردن و با مردان سخن گفتن

بعضی از علت های اندوه

بدون نظر »

درحديث معتبر منقول است كه روزى آنحضرت غمگين شدند فرمودند كه نميدانم بچه سبب غمگين شده ام بر عتبه در ننشستم و ميان گله گوسفندان نگذشتم و زيرجامه را ايستاده نپوشيدم ودست ورو را بدامن جامه پاك نكردم
حلیه المتقین دربیان بعضى از آداب متفرقه و فواید نافعه

افزودن حافظه

بدون نظر »

ازحضرت امير المؤ منين ((عليه السلام )) منقول است كه سه چيز است كه حافظه را زياد ميكند: مسواك كردن وروزه داشتند و قرآن خواندن
حلیه المتقین دربیان بعضى از آداب متفرقه و فواید نافعه