ذخائر نيكي ها

بدون نظر »

عبد اللّه بن ابراهيم گويد:
امام صادق (ع) از طريق پدرش از پدران بزرگوارش عليهم السّلام روايت كرده كه رسول خدا (ص) فرمود: چهار چيز از ذخائر نيكي هاست : پنهان داشتن حاجت ، و نياز، و پنهان داشتن صدقه ، و پنهان داشتن بيماری ، و پنهان داشتن مصيبت و گرفتاری .

خطبه پیامبر (ص) در آخرین جمعه ماه شعبان

بدون نظر »

امام پنجم فرمود:
رسول خدا (ص) در آخرين جمعه ماه شعبان اين خطبه را خواند، حمد خدا كرد و ستايش او نمود و سپس فرمود ای مردم ماهی بر شما سايه افكنده كه در آن شبی است بهتر از هزار ماه آن رمضان است خدا روزه اش را واجب كرده و يك شب نماز نافله آن را برابر هفتاد شب در ماه ديگر مقرر ساخته هر كه عمل مستحبی در آن كند چون عمل واجبی است كه در ماههای ديگر و هر كه فريضه ای در آن انجام دهد چون كسی باشد كه هفتاد فريضه در ماههای ديگر انجام دهد آن ماه شكيبائی است و مزد شكيبائی بهشت است آن ماه همدردی است آن ماهی است كه خدا بيفزايد در آن بروزی مؤمن هر كه در آن روزه دار مؤمنی را افطار دهد نزد خدای عز و جل ثواب آزاد كردن بنده ای دارد و گناهان گذشته اش آمرزيده شود به آن حضرت عرض شد يا رسول اللّه همه ما توانا نيستيم كه روزه داری افطار دهيم فرمود خدای تبارك و تعالی كريم است ، همين ثواب را ميدهد بشما كه توانا هستيد بشربتی از شير كه بدان روزه داری را افطار دهيد يا شربتی از آب گوارا يا چند دانه خرما كه بر بيش از آن قدرت نداريد هر كه در آن از خدمت مملوك خود تخفيف دهد خدا در حساب او تخفيف دهد آن ماهی است كه اولش رحمت و ميانش آمرزش و آخرش اجابت و آزادی از دوزخ است در اين ماه از چهار خصلت بی نياز نباشيد دو تا برای رضای خدا و دو تا برای نياز خود آن دو كه برای رضای خداست گواهی اينكه معبود حقی نيست جز خدا و براستی من رسول خدايم و آن كه دو بدان نياز داريد از خدا بخواهيد حوائج خود را و بهشت را و از خدا بخواهيد عافيت و پناه طلبيد از آتش .

وضو

بدون نظر »

امام موسی بن جعفر عليه السلام فرمود:
هر كس براى نماز مغرب وضو بگيرد، آن وضو كفار همه گناهان آن روز اوست . مگر گناهان كبيره . و هر كس براى نماز صبح وضو بگيرد، آن وضو كفاره همه گناهان آن شب اوست ، مگر گناهان كبيره .
************
رسول خدا صلى الله عليه وآله فرمود:
چشمان خود را هنگام وضو گرفتن باز نگه داريد. تا آنها آتش جهنم را نبينند.

پنج جمله کوتاه از پیامبراسلام (ص)

بدون نظر »

1-فرمود: خدا دو آواز را بد دارد: شيون كردن هنگام مصيبت، و نی نواختن هنگام خوشی و نعمت.

2- فرمود: نشانه خشنودی خدا از خلقش ارزانی نرخهاشان و دادگری سلطان است و نشانه خشم خدا به خلقش جور سلطانشان و گرانی نرخهاشانست.

3- فرمود: چهارند كه در هر كه باشند در نور اعظم خدا است آنكه عصمت كارش شهادت بيگانگی خدا و رسالت من است و آنكه چون مصيبتی بدو رسد گويد إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ و آنكه چون خوبی باو رسد گويد الحمد للَّه و آنكه چون بخطا افتد گويد استغفر اللَّه و اتوب اليه.

4- فرمود: بهر كه چهار چيز دادند از چهار ديگرش دريغ نكنند هر كه آمرزش‏جوئی داده شد از آمرزش دريغ نشود، و بهر كه شكر داده شد از فزونی نعمت دريغ نشود، و بهر كه توبه داده شد از پذيرش دريغ نشود، و بهر كه دعا داده شد از اجابت دريغ نشود.

5- فرمود: دانش گنجينه ‏ها است و كليدهايش پرسش است بپرسيد خدايتان رحمت كناد زيرا چهار كس أجر و مزد دارند، پرسش كن و سخنگو و شنونده و دوستدارشان.

6- فرمود: از دانشمندان بپرسيد و با حكماء مخاطبه كنيد و با فقراء همنشين شويد.
مطالب مشابه
پندهای کوتاه از پیامبر اسلام (ص)
جملات قصار از پیامبر (ص)
پند های کوتاه از پیامبر اسلام (ص)

پندهای کوتاه از پیامبر اسلام (ص)

بدون نظر »

1- فرمود: به مؤمن رنج و دردی نرسد و نه غمی گرچه ملال خاطری باشد جز اينكه خداوند بدان گناهانش را جبران كند.
**************
2- فرمود: هر كه هر چه خواهد بخورد و هر چه خواهد بپوشد و هر چه خواهد سوار شود خدا به او نظر لطف نكند تا به مرگ اندر شود يا آن را وانهد و توبه كند.
*********************
3- فرمود: مؤمن به مانند يك خوشه گندم باشد كه يك بار بخاك افتد و يك بار برپا ايستد و كافر چون درختی سخت پيوسته بر پا است و شعور ندارد (كه سر بحق فرود آورد).
******************************************
4- فرمود: اگر دنيا اگر نزد خدا برابر بال پشه‏ای بود چيزی به كافر و منافق نميداد.
*********************
5- فرمود: دنيا دست به دست ميگردد آنچه‏ اش از آن تو است با هر ناتوانيت به دستت آيد و آنچه‏ اش بر زيان تو است به نيرويت نتوانی از آن دفاع كرد، هر كه اميد از آنچه از دست رفته ببرد تنش در آسايش است و هر كه بدان چه خدايش قسمت كرده خشنود است چشمش روشن است.
*********************
6- فرمود: به درستی كه به خدا هيچ كاری نيست كه شما را به دوزخ نزديك كند جز اينكه من شما را بدان آگاه كردم و از آنتان بازداشتم، و هيچ كاری نيست كه شما را به بهشت نزديك كند جز آنكه شما را بدان آگاه كردم و بدان فرمان دادم زيرا روح الامين در خاطر من انداخت كه هرگز جا نداری نميرد تا همه روزی مقدر خود را دريافت كند.
در طلب روزی آرام باشيد و دير رسيدن روزی شما را واندارد كه آنچه نزد خدا برای شما است از راه نافرمانيها بجوئيد (و كسب حرام كنيد) زيرا آنچه نزد خدا است جز بطاعتش بدست نيايد.

جملات قصار از پیامبر (ص)

بدون نظر »

1- فرمود: به درستی خدا به زور فرمانبرداری نشود و مغلوب نافرمانی هم نيست و از سرپرستی بنده‏ ها دست نكشيده ولی او است توانائی بخش هر چه بنده ها را بر آن توانا كرده و او است مالك هر ملكی كه بدانها داده،به درستی اگر همه بنده ‏ها پيوسته در طاعت خدا باشند مانعی و جلوگيری ندارد و اگر گرد نافرمانی گردند و خدا خواهد ميان آنها و نافرمانی حائل شود تواند كرد و چنين نيست كه هر كه تواند ميان تو و كردار تو حايل شود و اين كار را نكرد و او كار خود را انجام داد او باشد كه وی را در آن كار در آورده باشد (زيرا قدرت بر منع مايه اسناد فعل نشود).
********************
2- فرمود: زيبائی در زبانست.
********************
3- فرمود: دانش را از مردم نربايند ولی دانشمندان ربوده شوند تا گاهی كه دانشمندی نماند و مردم سروران نادانی بگيرند، فتوی خواهند و آنان ندانسته فتوی دهند و گمراه باشند و گمراه كنند.
********************
4- فرمود: بهترين جهاد امتم انتظار فرج است.
********************
5- فرمود: مردانگی ما خاندان گذشت از كسی است كه بما ستم كند، و عطا بخشی ب‏آن كه از ما دريغ كند.
********************
6- فرمود: رشك آورترين دوستانم از امتم نزد من مرديست سبكبار بهره‏ مند از نماز كه در نهان خوب پروردگارش را بپرستد، و در ميان مردم گمنام باشد، و روزيش به اندازه گذرانست و بر آن شكيبا بماند، و بميرد ارثش اندك باشد و گريه‏ كنانش اندك.

پند های کوتاه از پیامبر اسلام (ص)

بدون نظر »

1- فرمود: هر كه شام و بام كند و سه چيز را دارا باشد نعمت دنيا بر او تمام است هر كه در بام و شامش تندرست باشد و آسوده خاطر و خوراك يك روز را دارد، و اگر چهارمين نعمت را داشته باشد نعمت دنيا و آن سرا را دارد و آن ايمانست.
*******************
2- فرمود: رحم كنيد بر عزيزی كه خوار شده و توانگری كه ندار شده و دانشمندی كه گرفتار نادانست.
**************************
3- فرمود: در دو صفت بيشتر مردم فريب خورده باشند تندرستی و آسودگی (يعنی به‏ آنها توجه ندارند)
*************************
4- فرمود: دلها در بند دوستی آن كسند كه نيكی به‏ کسب حلال
آنها كرده و دشمنی آنكه بدی بدانها كرده است
***************************
5- فرمود: ما گروه پيمبران مأموريم كه با مردم باندازه خردشان سخن كنيم.
**************************
6- فرمود: عبادت هفت جزء است و برتر همه كسب حلال است.
***************************
7- فرمود: ملعونست كسی كه رنج خود بر مردم اندازد.

پند رسول خدا به انس ابن مالک

۲ نظر »

انس بن مالك گويد:
رسول خدا (ص) فرمود: ای انس هميشه با وضو باش كه خدا عمرت را دراز كند، و اگر توانستی در طول شبانه روز با وضو باشی اين كار را بكن ، زيرا اگر با وضو بميری شهيد محسوب شوی ، و نماز ظهر را (كه بيشتر در اوقات گرم روز است سر وقت ) بجای آر كه آن نماز اوّابين و كسانی است كه پيوسته به پيشگاه پروردگار رو آورده و توبه می كنند، و نماز مستحبی فراوان بجای آر كه در اين صورت فرشتگان حافظ اعمال ، تو را دوست می دارند، و با هر كس برخوردی سلام كن تا خدا بر حسنات و افعال پسنديده ات بيفزايد، و چون داخل خانه ات شدی سلام كن تا خدا بركتت را افزون كند، و سالخوردگان مسلمين را احترام كن و بر كودكانشان رحم آور تا من و تو اين طور با هم در روز قيامت وارد شويم – و حضرت دو انگشت سبّابه و انگشت بزرگ دست خود را جفت كردند-.

عاقبت سرکشی خدا شناسان

بدون نظر »

در حديث از پيامبر(ص ) آمده است كه خدا گفت : چون بنده خداشناسی سركشی كند، خدا ناشناسی را بر او چيره گردانم .
کشکول شیخ بهایی

دنیا از دید پیامبر اسلام (ص)

بدون نظر »

سرور آدميان ، و شفيع روز رستاخيز، كه – درود بر او و خاندانش باد! – گفت : دنيا، خانه بلا و منزل گاه روزی اندك و درد و رنج است . كه دل های نيكبختان ، از آن گسسته باد! و از دست بدبختان بركنده . نيكبخت ترين مردم ، آنست كه از دنيا دوری كند و آن كه بدان دل بندد، هلاك شود. خوشا به حال آن ! كه از آن بپرهيزد و به توبه روی آورد. و بر شهوت چيره آيد. پيش از آن كه دنيا او را به آخرت اندازد. و در درون تاريك زمين جای گيرد. و نتواند به خوبی هايش بيفزايد و از بدی هايش بكاهد. سپس به حشر آيد، و از آنجا يا به بهشت رود، كه نعمت آن جاودانه است يا به دوزخ ، كه عذابی پايان ناپذير دارد.
کشکول شیخ بهایی