سخن حکما

بدون نظر »

حکیمی فرزندانش را گفت : با هیچ کس دشمنی مورزید! حتی اگر گمان کنید که به شما زیانی نرساند و از دوستی کسی نپرهیزید حتی اگر گمان کنید که به شما سودی نرساند، که شما نمی دانید که چه وقت باید از دشمنی دشمن هراسید، و چه هنگام باید به دوستی دوستی امید داشت .
**************************
مهلب را پرسیدند: دور اندیشی چیست ؟ گفت : اندوه خوردن تا به فرصت مناسب رسیدن .
و گفته اند: تا پوشیده ای آشکار نشود، گمان ها بر وی فراهم نیایند.

بر طرف شدن غم

بدون نظر »

ازحضرت صادق ((علیه السلام )) منقول است که ده چیز است که اندوه را برطرف میکند راه رفتن وسوار شدن و سر در آب فروبردن و بسبزه زار نگاه کردن و خوردن و آشامیدن و جماع کردن و مسواک کردن و سرشستن باخطمى و نظر بر روى زن مقبول کردن و با مردان سخن گفتن

بعضی از علت های اندوه

بدون نظر »

درحدیث معتبر منقول است که روزى آنحضرت غمگین شدند فرمودند که نمیدانم بچه سبب غمگین شده ام بر عتبه در ننشستم و میان گله گوسفندان نگذشتم و زیرجامه را ایستاده نپوشیدم ودست ورو را بدامن جامه پاک نکردم
حلیه المتقین دربیان بعضى از آداب متفرقه و فواید نافعه