امير المومنين عليه السلام فرمود:
براى شش گروه ، بهشت را ضمانت مى كنم :
1 شخصى كه براى صدقه دادن از خانه خارج مى شود و در اين هنگام مرگش فرا مى رسد.
2 كسى كه براى عيادت بيمار از خانه بيرون مى آيد و فوت مى كند.
3 شخصى كه براى جهاد در راه خدا از خانه خارج مى شود و به شهادت مى رسد.
4 كسى كه براى انجام حج خانه خدا بيرون مى آيد و ملك الموت جانش را مى ستاند.
5 آن كس كى براى بجا آوردن نماز جمعه از منزل خارج مى شود و مى ميرد.
6 كسى كه براى تشييع جنازه مسلمانى از خانه خارج شده و فوت مى كند