ابن عباس گويد رسول خدا (ص) فرمود:
مخالف على بن ابى طالب پس از من كافر است و مشرك به وى مشرك است
دوست او مؤمن است و دشمنش منافق
و پيروش به حق رسد و محارب او از دين بيرون است
و ردكننده به او نابود است .
على نور خداست در بلاد او و حجت او است بر بندگانش
على شمشير خداست بر دشمنانش و وارث علم پيغمبران او است
على كلمه برتر خداست و كلمه دشمنانش فروتر است
على سيد وصيان و وصى سيد پيغمبرانست على امير مؤمنان و جلودار دست و روسفيدان و امام مسلمانان است پذيرفته نيست ايمان جز به ولايت و طاعت او.