اوميروس گفته است : خوى بد خود را متهم بدار! كه اگر به خواست هاى دنيايى خود برسد، همچون هيزم است براى آتش و آبست براى ماهى و اگر آن را از خواسته هايش بازبدارى و ميان آن و خواسته هايش فاصله بيفتد، خاموش مى شود. همچنان كه آتش در اثر نبودن هيزم خاموش ‍ مى شود و همچنان كه بى آبى ، ماهى را هلاك مى كند.
همچنان كه مردمك چشم ، به هنگام درد، يا ناراحتى ديگر، از نور خورشيد بى نصيب مى ماند، چشم بصيرت نيز با آسيب پذيرى از هوس و پيروى از شهوات و آميزش با مردم دنيا از ادراك نورهاى قدسى محروم مى ماند و از ذوق لذتهاى انسى محجوب
کشکول شیخ بهایی