يكى از ناموران گفته است : پروردگار، دو چيز بر قرار داشته است . يكى ((وادارنده )) و ديگرى ((باز دارنده )). نخستين ، تو را به بدى وا مى دارد، و آن ، ((نفس )) است كه ((نفس ، وادرنده به بدى است )). و ديگرى ، از بدى ((باز مى دارد)). و آن ، ((نماز)) است . كه ((نماز، از كار زشت و ناپسند، باز مى دارد.)) پس به همان سان كه ((نفس )) تو را به گناهان وا مى دارد، در رويارويى با آن ، از نماز يارى بخواه
کشکول شیخ بهایی