روزها پنج است : روز گمشده (مفقود)، روز كنونى (مشهود)، روز آينده (مورود)، روز وعده (موعود) و روز پايدار(ممدود)
اما، روز گمشده ، ديروز تو بود كه با زياده روى خويش ، آن را از دست داده اى .
روز اكنون تو، آن است كه در آنى . پس ، از طاعات خويش ، توشه آخرت بساز!
روز آينده ، فرداى تو است و نمى دانى ، كه از روزهاى عمر تو هست ؟ يا نه ؟
روز وعده ، واپسين روزهاى زندگى تست ، همواره آن را پيش چشم دار!
روز پايدار آخرت تو ست و آن ، روزيست كه بر تو نمى گذرد. در باره آن ، كوشش خويش به كار بر! و آن يا بر تو نعمت جاويد است و يا عذاب پايدار.
کشکول شیخ بهایی