علامه جمال الدنيا والدين ((حلى )) – كه خاك او پاك باد! – به خط خويش ‍ نوشته است : اى آن كه از سبب مرگ زندگان مى پرسى ! مرگ ، آنست كه حرارت طبيعى بدن را فرو مى نشاند، و حركات را ساكن مى كند. شيخ الرئيس (ابن سينا) نه از دانش طب بهره اى برد و نه از حكمتى كه برگرمى ها داشت . نه ((شفا)) او را از مرگ شفا داد و نه كتاب ((نجات )) سبب نجات او شد.
کشکول شی بهایی