از كتاب ((ورام )): عيسى كه – بر پيامبر ما و او درود باد! گفت : اى ياران ! از چيزى كوچك از مال دنيا – با سلامت دين – راضى باشيد. چنان كه دنياداران به اندكى از دين – با سلامت دنيا- خوشنودند و شاعرى اين معنى را چنين سروده است :
مردانى را مى بينم كه به اندكى از دين قناعت مى ورزند؛ گرچه در دنيا به چيزهاى كوچك راضى اند تو نيز از دنيا جهاندران به دين بى نياز شو! همچنان كه جهانداران ، به دنيادارى ، خود را از دين بى نياز مى بينند.
کشکول شیخ بهایی