يك جو غم ايام نداريم و خوشيم

گه چاشت ، گهى شام نداريم و خوشيم

چون پخته به ما مى رسد از عالم غيبت

از كس طمع خام نداريم و خوشيم

*********************
گر قسمت ما از تو جفا افتاده ست

آن نيز هم از طالع ما افتاده ست

دارى لب و دندان و دهان شيرين

تلخى زبانت از كجا افتاده ست