لامكانى كه در او نور خداست

ماضى و مستقبل و حال از كجاست ؟

ماضى و مستقبلش پيش تو است

هر دو يك چيزست ، پندارى دواست